Наукова


Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики»

       7 листопада 2017 року виповнюється 100 років від дня народження видатного харків’янина, доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, провідного фахівця у галузі судової експертизи і криміналістики Михайла Васильовича Салтевського, учасника Великої Вітчизняної війни, нагородженого 14 орденами та медалями. Свій трудовий шлях він розпочав у Харківському НДІСЕ в післявоєнні роки, пройшовши шлях від наукового співробітника до завідувача лабораторії. За час роботи в інституті М. В. Салтевський особисто виконав велику кількість особливо складних і неординарних експертиз, брав участь в оглядах місць подій, слідчих експериментах, судових засіданнях, успішно поєднував наукову, методичну та експертну роботу, надавав практичну допомогу працівникам органів внутрішніх справ, прокуратури, суду. 
       Істотним є його внесок у розвиток теорії ідентифікації. Він розробив прийоми вимірювальної фотозйомки, стояв у витоках зародження криміналістичної одорології та фоноскопії, створення методики дослідження електронних документів, тактичних прийомів огляду комп’ютерних засобів тощо. Наукові праці М. В. Салтевського добре знають і високо цінують не тільки вчені-криміналісти, а й практичні працівники. Видатний харків’янин, гордість української науки учений М. В. Салтевський, наукова постать якого й нині залишається зразковою, заслужив славу видатного науковця у галузі судової експертизи і криміналістики. 
      Харківський НДІСЕ свято шанує традиції та пам’ять про людей, які зробили вагомий внесок у становлення й розвиток судової експертизи та криміналістики. 7-8 листопада 2017 року Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса з нагоди 100-річчя від дня народження М. В. Салтевського заплановано проведення міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики». Для участі в конференції запрошуються науковці, судові експерти, викладачі, аспіранти, студенти та ін.
 
Мета конференції
Обмін науковими ідеями, отриманими теоретичними та практичними результатами наукових досліджень у галузі криміналістики, судової експертизи та судово-експертної діяльності. Інтеграція зусиль щодо впровадження результатів досліджень, встановлення наукових контактів та розширення творчих зв’язків.

Напрями роботи конференції
1. Втілення наукових ідей професора М. В. Салтевського у розвиток судової експертизи та криміналістики.
2. Законодавче забезпечення судово-експертної діяльності в Україні.
3. Криміналістичні проблеми протидії організованій злочинності.
4. Актуальні питання теорії судової експертизи.
5. Експертна практика: сучасні методи та технології.
6. Експертна дидактика – перспективи розвитку.
7. Міжнародний досвід та перспективи розвитку судово-експертної діяльності.
 
Робоча мова конференції – українська, англійська, російська.
 
Для участі у конференції необхідно надіслати:
1. Заявку на участь у конференції (додається).
2. Тези доповіді або повідомлення.
3. Пропозиції щодо рекомендацій конференції.
До участі в конференції приймаються матеріали, які раніше не публікувались та ретельно вичитані. Тези доповідей (повідомлень) за підписом автора (співавторів) просимо надіслати з позначкою «Конференція до 100-річчя М. В. Салтевського» на паперовому, електронному носіях або електронною поштою до 15 вересня 2017 року. Аркуші тез із підписами автора (співавторів) у разі відправлення електронною поштою у двох видах: перший – відсканований із підписами авторів; другий – у редакторі Word for Windows.
 
При підготовці матеріалів доповідей та повідомлень для публікації у збірнику організаційний комітет просить дотримуватися таких вимог:
 
– тези доповідей та повідомлень мають містити резюме англійською та російською мовами, бути набраними на комп’ютері (редактор Word for Windows), записаними на лазерному компакт-диску (або переслані електронною поштою) та надрукованими на папері формату А 4 шрифтом Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5; резюме англійською та російською мовами – шрифтом Times New Roman № 12; міжрядковий інтервал – 1,0; поля сторінки: ліворуч, зверху та знизу – 2,0 см, праворуч – 1,0 см;
– виноски за текстом повинні мати наскрізну нумерацію й оформлятися за допомогою засобів Microsoft Word меню «Вставка» => («Ссылка» =>) «Сноска»; посилання на бібліографічні джерела оформлюються відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (для авторів з України) або стандартів, що діють на території країни автора;
– обсяг тез не повинен перевищувати 5-ти сторінок для наукової доповіді та 3-х сторінок для наукового повідомлення.
Розташування на сторінці. Ліворуч у верхньому куті – УДК, у правому верхньому куті – прізвище та ініціали автора, посада, науковий ступінь і вчене звання. У наступному рядку – найменування доповіді (повідомлення). Через один рядок друкується текст доповіді (повідомлення), після тексту – резюме англійською та російською мовами. 
У разі планування безпосередньої участі в конференції необхідно надіслати заявку у строк до 25 жовтня 2017 року. У заявці автору слід вказати прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце роботи, контактний телефон, e-mail тощо (форма заявки – додається).
Оргкомітет залишає за собою право рецензування, редагування тез без повернення матеріалів авторам. Матеріали конференції планується опублікувати окремим збірником та презентувати під час проведення конференції, у зв’язку з чим оргкомітет просить суворо додержуватись строків подання матеріалів.
 
Приклад оформлення тез доповідей (повідомлень):

УДК 343.98:05 Н. І. Клименко, професор кафедри криміналістики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
доктор юридичних наук, професор,
e-mail: __________
 
М.В. САЛТЕВСЬКИЙ – ВИДАТНИЙ ДІЯЧ У ГАЛУЗІ КРИМІНАЛІСТИКИ
Текст доповіді.
Текст резюме.

 

 

 

 


Поштою за адресою: 
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, Золочівська, 8а, м. Харків, 61177.
Інформація за телефонами: + 38 (057) 372-13-23; + 38 (057) 372-17-90.
Електронні адреси: hniise@hniise.gov.ua; simakova@hniise.gov.ua. 
 

Заявка на участь у конференції
 
Прізвище  
Ім’я  
По-батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Почесне звання  
Посада  
Найменування установи, організації  
Дані про співавтора(-ів)  
Назва доповіді  
Форма участі в конференції (очна, заочна)  
Тип доповіді (пленарна, стендова)  
Необхідність використання мультимедійної техніки (так, ні)  
Службова (домашня) адреса  
Контактні телефони  
E-mail  
Необхідність бронювання місця в готелі  
Підпис  
 
 
Будемо раді Вашій участі у конференції!
 
З повагою, Оргкомітет
 

Наукова


Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики»

       7 листопада 2017 року виповнюється 100 років від дня народження видатного харків’янина, доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, провідного фахівця у галузі судової експертизи і криміналістики Михайла Васильовича Салтевського, учасника Великої Вітчизняної війни, нагородженого 14 орденами та медалями. Свій трудовий шлях він розпочав у Харківському НДІСЕ в післявоєнні роки, пройшовши шлях від наукового співробітника до завідувача лабораторії. За час роботи в інституті М. В. Салтевський особисто виконав велику кількість особливо складних і неординарних експертиз, брав участь в оглядах місць подій, слідчих експериментах, судових засіданнях, успішно поєднував наукову, методичну та експертну роботу, надавав практичну допомогу працівникам органів внутрішніх справ, прокуратури, суду. 
       Істотним є його внесок у розвиток теорії ідентифікації. Він розробив прийоми вимірювальної фотозйомки, стояв у витоках зародження криміналістичної одорології та фоноскопії, створення методики дослідження електронних документів, тактичних прийомів огляду комп’ютерних засобів тощо. Наукові праці М. В. Салтевського добре знають і високо цінують не тільки вчені-криміналісти, а й практичні працівники. Видатний харків’янин, гордість української науки учений М. В. Салтевський, наукова постать якого й нині залишається зразковою, заслужив славу видатного науковця у галузі судової експертизи і криміналістики. 
      Харківський НДІСЕ свято шанує традиції та пам’ять про людей, які зробили вагомий внесок у становлення й розвиток судової експертизи та криміналістики. 7-8 листопада 2017 року Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса з нагоди 100-річчя від дня народження М. В. Салтевського заплановано проведення міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики». Для участі в конференції запрошуються науковці, судові експерти, викладачі, аспіранти, студенти та ін.
 
Мета конференції
Обмін науковими ідеями, отриманими теоретичними та практичними результатами наукових досліджень у галузі криміналістики, судової експертизи та судово-експертної діяльності. Інтеграція зусиль щодо впровадження результатів досліджень, встановлення наукових контактів та розширення творчих зв’язків.

Напрями роботи конференції
1. Втілення наукових ідей професора М. В. Салтевського у розвиток судової експертизи та криміналістики.
2. Законодавче забезпечення судово-експертної діяльності в Україні.
3. Криміналістичні проблеми протидії організованій злочинності.
4. Актуальні питання теорії судової експертизи.
5. Експертна практика: сучасні методи та технології.
6. Експертна дидактика – перспективи розвитку.
7. Міжнародний досвід та перспективи розвитку судово-експертної діяльності.
 
Робоча мова конференції – українська, англійська, російська.
 
Для участі у конференції необхідно надіслати:
1. Заявку на участь у конференції (додається).
2. Тези доповіді або повідомлення.
3. Пропозиції щодо рекомендацій конференції.
До участі в конференції приймаються матеріали, які раніше не публікувались та ретельно вичитані. Тези доповідей (повідомлень) за підписом автора (співавторів) просимо надіслати з позначкою «Конференція до 100-річчя М. В. Салтевського» на паперовому, електронному носіях або електронною поштою до 15 вересня 2017 року. Аркуші тез із підписами автора (співавторів) у разі відправлення електронною поштою у двох видах: перший – відсканований із підписами авторів; другий – у редакторі Word for Windows.
 
При підготовці матеріалів доповідей та повідомлень для публікації у збірнику організаційний комітет просить дотримуватися таких вимог:
 
– тези доповідей та повідомлень мають містити резюме англійською та російською мовами, бути набраними на комп’ютері (редактор Word for Windows), записаними на лазерному компакт-диску (або переслані електронною поштою) та надрукованими на папері формату А 4 шрифтом Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5; резюме англійською та російською мовами – шрифтом Times New Roman № 12; міжрядковий інтервал – 1,0; поля сторінки: ліворуч, зверху та знизу – 2,0 см, праворуч – 1,0 см;
– виноски за текстом повинні мати наскрізну нумерацію й оформлятися за допомогою засобів Microsoft Word меню «Вставка» => («Ссылка» =>) «Сноска»; посилання на бібліографічні джерела оформлюються відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (для авторів з України) або стандартів, що діють на території країни автора;
– обсяг тез не повинен перевищувати 5-ти сторінок для наукової доповіді та 3-х сторінок для наукового повідомлення.
Розташування на сторінці. Ліворуч у верхньому куті – УДК, у правому верхньому куті – прізвище та ініціали автора, посада, науковий ступінь і вчене звання. У наступному рядку – найменування доповіді (повідомлення). Через один рядок друкується текст доповіді (повідомлення), після тексту – резюме англійською та російською мовами. 
У разі планування безпосередньої участі в конференції необхідно надіслати заявку у строк до 25 жовтня 2017 року. У заявці автору слід вказати прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце роботи, контактний телефон, e-mail тощо (форма заявки – додається).
Оргкомітет залишає за собою право рецензування, редагування тез без повернення матеріалів авторам. Матеріали конференції планується опублікувати окремим збірником та презентувати під час проведення конференції, у зв’язку з чим оргкомітет просить суворо додержуватись строків подання матеріалів.
 
Приклад оформлення тез доповідей (повідомлень):

УДК 343.98:05 Н. І. Клименко, професор кафедри криміналістики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
доктор юридичних наук, професор,
e-mail: __________
 
М.В. САЛТЕВСЬКИЙ – ВИДАТНИЙ ДІЯЧ У ГАЛУЗІ КРИМІНАЛІСТИКИ
Текст доповіді.
Текст резюме.

 

 

 

 


Поштою за адресою: 
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, Золочівська, 8а, м. Харків, 61177.
Інформація за телефонами: + 38 (057) 372-13-23; + 38 (057) 372-17-90.
Електронні адреси: hniise@hniise.gov.ua; simakova@hniise.gov.ua. 
 

Заявка на участь у конференції
 
Прізвище  
Ім’я  
По-батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Почесне звання  
Посада  
Найменування установи, організації  
Дані про співавтора(-ів)  
Назва доповіді  
Форма участі в конференції (очна, заочна)  
Тип доповіді (пленарна, стендова)  
Необхідність використання мультимедійної техніки (так, ні)  
Службова (домашня) адреса  
Контактні телефони  
E-mail  
Необхідність бронювання місця в готелі  
Підпис  
 
 
Будемо раді Вашій участі у конференції!
 
З повагою, Оргкомітет