Зміст

 

Сучасні проблеми криміналістики

 

Шепитько В. Ю. Диалектика криминалистической тактики

Комаров И. М. О месте частной теории криминалистических операций в системе криминалистики и некоторых
перспективах ее развития

Журавель В. А. Профілактичні заходи слідчого в структурі окремої криміналістичної методики розслідування злочинів

Шатене Г., Шатас М. Дисбаланс процессуально закрепленных прав и обязанностей прокурорa и сотрудникa органа досудебного исследования в Литве

Терехович В. Н., Ниманде Э. В. Технические средства криминалистического познания

Дудніков А. Л. Проблеми визначення способу злочину в криміналістиці

Черный Г. А. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики терроризма

Чорноус Ю. М. Криміналістичне забезпечення міжнародної правової допомоги в кримінальних справах

Соколова Я. А. Особливості тактики проведення допиту під час розслідування незаконного переправлення осіб
через державний кордон України

Александренко О. В. Основні недоліки при розкритті та розслідуванні серійних сексуальних убивств

Білоус В. В. Інноваційні напрямки інформатизації судочинства

Алєксєйчук В. І. Напрями реалізації моделювання в слідчій і судовій діяльності

Капустіна М. В. Лікувальний процес у структурі предмета доказування про ятрогенні злочини

Семеногов В. В. Розслідування злочинів: проблеми інсценування

Костенко М. В. Формирование показаний свидетелей и потерпевших: влияние темперамента на достоверность восприятия

Марушев А. Д. Принципи взаємодії слідчого з учасниками досудового слідства

Пономарев И. П. Использование специальных знаний при проверке версии о цифровом алиби

Кулиева Р. Ф. Групповые корыстно-насильственные преступления как объект криминалистического исследования

Міронов С. В. Проблемні питання розгляду заяв і повідомлень про смерть та безвісне зникнення громадян

Синчук О. В. Підходи до побудови програми початкового етапу розслідування вбивств із розчленуванням трупа

Удовиченко С. А. Тактика обыска при расследовании банковских хищений

Космина Н. Н. Допрос свидетелей при расследовании незаконного оборота наркотиков

Щербаковська К. О. Використання можливостей судових експертиз при розслідуванні торгівлі дітьми

Загальні положення судової експертизи

Лозовий А. І., Сімакова-Єфремян Е. Б.  Проблемні питання призначення та проведення судової експертизи в проекті
нового Кримінального процесуального кодексу України

Малевски Г., Юодкайте-Гранскене Г. Экономизация судебной экспертизы – неизбежность или модное увлечение?

Клименко Н. І. Щодо інституту конкурентної (альтернативної) експертизи

Щербаковський М. Г. Процесуальні та гносеологічні підстави відмови експерта від давання висновку

Пиріг І. В. Дотримання конституційних прав і свобод людини в експертній діяльності органів внутрішніх справ

Репешко П. І., Гузенко В. В., Шабля О. М. Стан нормативно-правового забезпечення державного регулювання розвитку судово-експертної діяльності в Україні

Хомутенко О. В. Про суб’єктів судово-експертної діяльності в Україні

Судові почеркознавча та авторознавча експертизи

Дроздова Т. А. Идентификация исполнителей почерковых объектов, выполненных под влиянием внешних
сбивающих факторов

Свиридова Л. В. Оцінні судження експерта в процесі виконання судово-авторознавчої класифікаційно-діагностичної експертизи

Довженко О. В., Ковкіна Є. В. Актуальні питання підготування матеріалів для проведення авторознавчої експертизи

Сохранич Т. В., Абросимова В. Г. Значення якісного порівняльного матеріалу в судово-почеркознавчій експертизі

 

Судово-технічна експертиза документів

Меликов А. С., Панахов Н. Т. Использование оптической и цифровой фильтрации при выявлении записей по вдавленным штрихам

Маршалковская С. В., Музыка Т. И., Погрищак А. Ю. Исследование красящего вещества штрихов текстов, выполненных на лазерных принтерах

Крижановская Е. А. Использование компьютерных технологий для подделки оттисков печатей и штампов

Судові балістична, вибухотехнічна експертизи й  дослідження пошкоджень 
від  вогнепальної та інших видів зброї

Гуров А. М., Куценко С. В., Щербак В. В. Диагностические критерии установления вида кинетического снаряда
при выстрелах из травматического оружия

Козаченко І. М. Термінологія та основні поняття для позначення пневмострільних ушкоджень

Коломийцев А. В., Бойчук И. П., Сапелкин В. В., Сербиненко И. Ю. Использование методов численного моделирования физических процессов для диагностики и оценки поражающих свойств пуль травматического действия

Дьяченко О. Ф. Дослідження причин та обставин вибухів і їхніх наслідків: судова експертиза техногенних вибухів

Костылев Д. В., Омелаев В. П. О возможности причинения опасных для жизни повреждений при выстрелах
из современного пневматического оружия

Судова трасологічна експертиза

Авдеева Г. К. Анализ следов-отображений на месте происшествия с целью установления давности их образования

Грицишин П. І., Щукін О. Ю., Радкевич Д. А. До питання криміналістичного дослідження рельєфних знаків
автомобілів, які пошкоджені корозією

Судові експертизи відеозвукозапису та комп’ютерно-технічна

Рыбальский О. В., Соловьев В. И., Татарникова Т. А. Применение системного анализа для разработки методик
и средств экспертизы технических объектов

Бобрицький С. М., Стороженко С. В. Дослідження ознак монтажу записів, виконаних цифровими записуючими пристроями

Чишкала А. В. Твердотельный накопитель информации как объект исследования компьютерно-технической экспертизы

Судова експертиза матеріалів, речовин і виробів

Клімчук А. Ф., Руднєв В. А., Нардід Л. В., Кривошеєв В. І., Карножицький П. В. Система комплексного
криміналістичного дослідження нафтопродуктів бензинового ряду

Петюнин Г. П., Чубенко А. В., Гузенко Н. В. Исследование некоторых лекарственных и наркотических препаратов – аналогов по структуре и действию методом хроматографии в тонких слоях

Абдуллаева М. У., Халиков Т. Х., Ахмедова Р. К., Халилова Н. Ш., Кораблева Н. В. Исследование микрообъектов некоторых наркотических средств с помощью методов хромато-масс-спектрометрии и масс-спектрометрии индукционно-связанной плазмы

Зарубіна М. В., Балинян Т. Є. Криміналістичне дослідження препаратів, які містять психотропну речовину – сибутрамін

Шаповалов В. В., Шаповалова В. О., Сухая М. Ю. Щодо нелегального обігу курильних сумішей, які містять JWH-018, HU-210, CP 47,497 і гомологи С6, С8, С9

Заковирко О. М., Циганок Н. А. Питання, що виникають при визначенні об’ємної частки етилового спирту в горілках

Експертна практика: методичні підходи до вирішення завдань із дослідження харчових продуктів

Труш А. М., Прокопенко А. А., Труш М. А. Экспертное исследование мясных баночных консервов               

Судова ґрунтознавча та біологічна експертизи

Хлесткова Е. А. Использование судебно-почвоведческой экспертизы при проведении ситуалогических исследований

 

Експертна практика: методичні підходи до вирішення завдань біологічних досліджень

Саганяк Е. А., Полякова С. В. Выделение грибов-биодеструкторов для последующего изучения их в судебно-биологической экспертизе

Судова інженерно-транспортна експертиза

Корчан М. С., Сараєв О. В. Вплив антиблокувальної системи на ефективність гальмування легкового автомобіля

Придиба В. Т. Особливості застосування закону збереження кількості руху для визначення швидкості транспортного засобу перед зіткненням

Крук А. С. Теоретичні засади розрахунку руху транспортного засобу, обладнаного антиблокувальною системою, при виконанні маневру з одночасним застосуванням гальмування

Варлахов В. А., Ковкин В. Н. Особенности экспертного исследования действий водителей транспортных средств
при появлении на проезжей части животного

Ольхов В. С. Дослідження дорожньо-транспортних пригод за участю трамваїв

Лубенцов А. В., Свидерский А. А. Экспертное исследование дополнительных средств пассивной безопасности автомобилей

Хоробрих П. М., Глєбова Н. І., Зонов В. Д., Корчан М. С. Предмет, об’єкт, основні завдання транспортно-залізничної експертизи

Експертна практика: методичні підходи до вирішення завдань інженерно-транспортних досліджень

Забродський В. Ф. Аналіз параметрів гальмування сучасних автотранспортних засобів і особливості їхнього застосування при дослідженні технічної можливості водія запобігти ДТП

Бражник В. Ю., Войтенко В. І. Експертне оцінювання дій водіїв під час руху в транспортному потоці

Судові з безпеки життєдіяльності й охорони праці, пожежно-технічна
та електротехнічна экспертизи

Лозовий А. І. Сучасний стан і проблеми правового регулювання охорони праці в Україні

Дьяченко О. Ф. Новий погляд на організацію експертних досліджень виявів небезпечних чинників
у життєдіяльності

Черничук Ю. П. Применение микрофокусной рентгенографии для диагностики короткого замыкания в электропроводке автотранспортного средства

Горбенко В. О., Дмитрієв В. О., Рогалін С. В. Можливості судової електротехнічної експертизи в установленні обставин відхилення від норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення та порушення електромагнітної сумісності технічних засобів

Климчук Д. В. Застосування методу комп’ютерного моделювання в судовій електротехнічній експертизі

Судова будівельно-технічна експертиза

Давыдовский В. В., Трошин С. В. Проблемы истребования дополнительных материалов, необходимых для проведения строительно-технической экспертизы

Експертна практика: методичні підходи до вирішення завдань будівельно-технічних досліджень

Паламарчук О. О., Булва А. В., Наместніков Р. І., Воробйова О. Ю. Виконання будівельно-технічних експертиз щодо визначення обґрунтованості застосування підвищуючих коефіцієнтів

Баляй О. Б. Особливості виконання експертних досліджень стосовно визначення відповідності нормативним актам забудов берегів водоймищ

Гнєтнєв С. С. Загальні підходи до експертних досліджень з визначення вартості будівництва відповідно
до стадій інвестування

Богданчик В. В. Експертні дослідження щодо розподілу домоволодінь з урахуванням норм інсоляції та освітлення

 

 

Судова  екологічна  експертиза

Омельянюк Г. Г., Михалева Н. В. О возможности использования специальных знаний для установления ущерба,
причиненного экологическим правонарушением

Бордюгов Л. Г. Судебная инженерно-экологическая експертиза: основные понятия и перспективы развития

Судово-економічна експертиза

Виноградова М. М. О некоторых аспектах деятельности специалиста, владеющего экономическими знаниями,
в современных условиях

Капустник К. В. Особливості проведення судово-економічних експертиз щодо визначення податку на прибуток підприємств згідно з новаціями Податкового кодексу України

Хомутенко О. В. Основні положення щодо елементів податку на доходи фізичних осіб і проблеми, які можуть виникнути при проведенні судових експертиз

Аніщенко О. В. Проблеми визначення податку на додану вартість при проведенні судово-економічних експертиз у зв’язку з набранням чинності Податковим кодексом України

Водоп’ян Н. Ф., Лисенко А. М. Особливості проведення економічних досліджень неофіційної бухгалтерської документації

Рибкіна Т. М. Дослідження достовірності інформації, відображеної у фінансовій звітності підприємства

Експертна практика: методичні підходи до вирішення завдань економічних досліджень

Глущенко С. І., Ступак О. М. Особливості проведення судово-економічних експертиз щодо розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок незаконної вирубки або пошкодження дерев

Мороз Т. В. Особливості та умови проведення експертних досліджень з питань взаєморозрахунків підприємств
і організацій

Раковець К. Ю. Судово-економічні дослідження стосовно виявлення ознак фіктивного банкрутства підприємств

Свірідова О. Є. Особливості проведення судово-економічних експертиз з визначення вартості частки майна товариства, яка підлягає виплаті спадкоємцям, при тому, що майно частково є орендованим

Парахіна С. В., Кузьменкова О. О. Проведення досліджень щодо визначення середньої заробітної плати для нарахування виплат співробітникам бюджетних організацій

Буколова В. В. Деякі особливості проведення експертного дослідження, пов’язаного з поверненням кредитів

Сабадаш І. В. Експертна практика досліджень операцій з надання кредиту банком фізичній особі – підприємцю

Судово-товарознавча експертиза

Донцова О. С., Посохов А. С., Михальський О. О. Проблемні питання методичного забезпечення судово-товарознавчих експертиз

Експертна практика: методичні підходи до вирішення завдань товарознавчих досліджень

Бондаренко Т. В. Особливості експертного дослідження взуття, яке було в експлуатації

Судово-медична експертиза

Гуров А. М., Куценко С. В., Козаченко І. М., Гладких Д. Б., Щербак В. В., Лис Д. О. Методика фотографування мікрооб’єктів судово-медичної експертизи з використанням камерофонів

Ольховський В. О., Каплуновський П. А., Довженко Ю. В., Хижняк В. В., Губін М. В., Бондаренко В. В.,
Сокол В. К. Діагностична цінність морфологічних ознак при складанні судово-медичного експертного висновку у випадках смерті від атеросклеротичної хвороби серця

Експертна практика: методичні підходи до вирішення завдань судово-медичних досліджень

Омелаев В. П., Костылев Д. В. Особенности проведения судебно-медицинской экспертизы потерпевших в случае симуляции повреждений, причиненных устройствами травматического действия

комплексна  судова експертиза

Дмитрієв В. О., Хоша В. В., Нікітюк В. Г., Нетреба О. І. Проблеми проведення експертних досліджень електронних приладів і систем обліку електричної енергії

Копитько А. П., Заніна Т. А. Особливості дослідження назв лікарських засобів, зареєстрованих як торговельні марки

Кузнецова О. В., Плохотний О. В. Проблеми проведення досліджень з питань використання на підприємствах об’єктів інтелектуальної власності

історія розвитку судової експертизи

Атаходжаев С. А., Маршанская О. П. К шестидесятилетию Республиканского центра судебной экспертизы им. Хадичи Сулаймановой при Министерстве юстиции Республики Узбекистан

наукове  життя

Шепітько М. В. Міжнародна науково-практична конференція «Криміналістика ХХІ століття», Нац. юрид. акад. Укр. імені Ярослава Мудрого, Харків, 25–26 листопада 2010 р.

Шепітько М. В. Третя міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика судової експертизи
в сучасних умовах», Москов. держ юрид. акад. ім. О. Є. Кутафіна, Москва, 25–26 січня 2011 р.

Свиридова Л. В. Міжнародна науково-практична конференція «Современные тенденции развития криминалистики
и судебной экспертизы в России и Украине», Бєлгород. держ. нац. дослід. ун-т, Бєлгород, 25–26 березня 2011 р.

Руднєв В. А. Всеросійський семінар «Развитие новых видов и направлений судебной экспертизы», Півд. РЦСЕ МЮ РФ, Азов, 14–17 червня 2011 р.

Наші  ювіляри

Юрій Михайлович Грошевий

Олег Яковлевич Баев

Ігор Миколайович Козаченко

Людмила Миколаївна Головченко

Володимир Андрійович Журавель

Елла Борисівна Сімакова-Єфремян