Зміст

Від редакційної колегії ............................................................................................ 3

От редакционной коллегии ..................................................................................... 4

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ

Журавель В. А. Проблеми адаптації криміналістичних методик

розслідування злочинів .................................................................................. 5

Комаров И. М. Структура и функции частной теории

криминалистических операций в досудебном производстве .................. 14

Шевчук В. М. Наукові підходи до розуміння тактичної операції .................... 22

Веліканов С. В. Інтерпретація терміна «факти та обставини» в контексті

статті 84 Кримінального процесуального кодексу України .................... 34

Курман О. В. Про криміналістичну характеристику злочинів,

пов’язаних із посяганням на відомості, що становлять комерційну

або банківську таємницю ............................................................................ 44

Одерій О. В. Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля:

проблеми побудови та використання ......................................................... 51

Міронов С. В. Розслідування перевищення влади або службових

повноважень співробітниками правоохоронних органів: правові

та організаційні проблеми ........................................................................... 60

Мышков Я. Е. Расследование взяточничества: планирование

и организация ............................................................................................... 65

Капустіна М. В. Особа пацієнта в механізмі ятрогенного злочину ................. 73

Осипова Ю. А. Правовые аспекты криминалистического исследования

документов избирательных кампаний ....................................................... 81

Соловей Г. В., Теремецький В. І. Актуальні проблеми реформування

досудового кримінального провадження ................................................... 87

Булулуков О. Ю. Можливості використання математичних методів

при прийнятті тактичних рішень у криміналістиці .................................. 95

Мусієнко І. І. Тактика використання матеріалів оперативно-розшукової

діяльності в кримінальному провадженні ............................................... 100

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Моїсєєв О. М. Внутрішнє переконання в структурі експертних

технологій ................................................................................................... 105

Щербаковський М. Г. Процесуальна сутність об’єктів інформаційно-

довідкових колекцій .................................................................................. 113

Ткаченко Н. М. Актуальні питання науково-методичного забезпечення

судово-експертної діяльності в Україні ................................................... 120

Репешко П. І. Питання державного регулювання судово-експертної

діяльності в країнах пострадянського простору та реформування

системи правоохоронних органів в Україні ............................................ 127

Седнев В. В., Черногор П. А., Кондрашова Э. В. Критерии определения

сложности экспертного исследования ..................................................... 135

Ким Э. П., Цой В. А. Проблемы комплексной экспертизы ............................. 145

Иванова Е. В. Понятие, классификация и критерии опасности веществ,

используемых при совершении преступлений ........................................ 153

СУДОВІ ПОЧЕРКОЗНАВЧА, АВТОРОЗНАВЧА ТА ЛІНГВІСТИЧНА

ЕКСПЕРТИЗИ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ

Довженко О. В., Ковкіна Є. В., Дробишева О. С. Особливості

дослідження підписів художників при вирішенні питання

про атрибуцію картин ................................................................................ 162

Гайдамакина Д. И., Максюк Е. В. Об изменении признаков почерка

при письме на необычной поверхности ................................................... 168

Ковкіна Є. В., Смоліна О. М., Гріненко Л. О. Закономірності змін

загальних і окремих ознак почерку при виконанні рукописних

записів масляною крейдою на тканині та шпалерах .............................. 173

Костів І. В. Почеркознавчі дослідження рукописних записів і підписів,

виконаних індоєвропейською групою мов, зокрема перською мовою . 178

Подкатилина М. Л., Галяшина Е. И. Особенности формулирования

вопросов судебной лингвистической экспертизы по делам

об экстремизме ........................................................................................... 185

Кравченко О. М. «Картина світу», її роль у формуванні інтелектуальних

навичок особистості, що відображаються в писемному мовленні …… 191

СУДОВО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТІВ:

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ

Сидоренко Л. О. Технічна експертиза кольорових електрофотографічних

зображень шляхом вивчення кодових міток та її можливості

в отриманні доказової інформації ............................................................ 197

Гаврильченко Ю. В. Сучасні можливості виявлення слабковидимих

зображень за допомогою комп’ютерних технологій .............................. 205

СУДОВА БАЛІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Козаченко І. М. Застосування рентгенофлуоресцентного

спектрального аналізу при визначенні виду та марки снарядів

до пневматичної зброї ................................................................................ 212

Коломийцев А. В. Баллистические характеристики пневматической

винтовки Сricket калибра 5,5 мм .............................................................. 220

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ВІДЕОЗВУКОЗАПИСУ

Галяшина Е. И., Шамаев Г. П. Верификация результатов негласной

видеозвукозаписи и обеспечение их достоверности

как доказательства по уголовному делу .................................................. 225

Бобрицький С. М. Дослідження мовленнєвого трафіку IP-мереж .................. 233

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА МАТЕРІАЛІВ, РЕЧОВИН ТА ВИРОБІВ:

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ

Хлесткова О. О. Вибір схеми експертного дослідження ґрунтово-

мінеральних об’єктів .................................................................................. 239

Косміна Н. М. Алгоритми дослідження наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів ....................................................... 245

Руднев В. А., Климчук А. Ф., Нардид Л. В., Кривошеев В. И.,

Карножицкий П. В. Установление идентифицирующих признаков

бинарных смесей нефтепродуктов широкого фракционного состава .. 253

Петюнин Г. П., Чубенко А. В., Гузенко Н. В. Использование метода

мицеллярной тонкослойной хроматографии для анализа

наркотических и психотропных веществ ................................................ 262

Експертна практика: методичні підходи до вирішення завдань

із дослідження харчових продуктів

Труш А. М., Прокопенко О. О., Труш М. А. Експертне дослідження

деяких харчових (ароматичних) добавок ................................................. 267

Полякова С. В. Исследование икры рыб в судебной экспертизе .................... 271

СУДОВА ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНА ЕКСПЕРТИЗА:

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ

Яковлев В. П. Проблемные вопросы оценки действий участников

дорожно-транспортного происшествия на нерегулируемых

перекрестках ............................................................................................... 276

Ковкин В. Н., Варлахов В. А. Особенности экспертного исследования

обстоятельств дорожно-транспортного происшествия

на пересечениях с главной дорогой .......................................................... 282

Хоробрых П. Н., Казаров А. А., Хоробрых Е. Н. Проблемы,

возникающие при проведении автотехнических исследований

мототранспортных средств иностранного производства ....................... 288

Казаров А. А., Хоробрых П. Н., Лабинцев В. А. Установление

механизма развития дорожно-транспортного происшествия

с учетом результатов его воспроизведения ............................................. 294

Лубенцов А. В., Свидерский А. А. Факторы, влияющие на видимость

проезжей части дороги и пешеходов при техническом анализе

действий водителя ...................................................................................... 299

Юр’єв І. В., Ханянц А. А., Кріштоп А. Ю. Оцінювання дій учасників

дорожньо-транспортної пригоди при наїзді на пішохода

на нерегульованому пішохідному переході ............................................ 306

Криштоп А. Ю., Куценко В. А., Степко В. А., Дьяченко А. Ф.

Об определении скорости транспортных средств по следам

торможения, деформациям и показаниям устройств,

зафиксировавших параметры движения .................................................. 316

Сарафанов В. В., Марков С. А., Руденко Е. С. О взаимосвязи

технической возможности предотвратить дорожно-транспортное

происшествие и водительского стажа ...................................................... 320

Бражник В. Ю., Войтенко В. І. Експертне оцінювання дій водіїв

під час руху в темний час доби, в умовах недостатньої видимості

(туману) ....................................................................................................... 324

СУДОВІ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Й ОХОРОНИ ПРАЦІ,

ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗИ

Кривченко Ю. О., Бордюгов Л. Г., Марченко І. М. Теоретичний базис

судової інженерно-технічної експертизи в галузі охорони праці

та безпеки життєдіяльності ....................................................................... 332

Сабадаш В. В., Фокін Д. І. Дорожньо-транспортна пригода

як результат порушення функцій взаємодії в системі «Людина –

Техніка – Середовище» ............................................................................. 339

Тарахно Е. В., Сырых В. Н., Тарахно Р. В. Применение расчетного

метода исследования взрывов в помещениях при проведении

судебной пожарно-технической экспертизы ........................................... 344

Сариогло Д. П. Тепловые режимы работы элементов тормозной

системы и сцепления как причина возникновения пожара

на автотранспортных средствах ................................................................ 349

Рябінін І. М. Дефлаграційні вибухи як предмет пожежно-технічного

дослідження ................................................................................................ 357

Бордюгов Л. Г. История, современное состояние, тенденции

и перспективы развития судебно-экологической экспертизы ............... 363

СУДОВА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ЭКСПЕРТИЗА: МЕТОДИЧНІ

ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ

Пугачова Л. Ф., Міщенко І. П., Вплив реконструкції та ущільнення

житлової забудови на умови інсоляції ..................................................... 373

Харченко В. В. Причини виникнення конденсату на склі віконних

блоків, виготовлених з полівінілхлориду ................................................ 379

Дудник Т. Г., Савельєв Д. Ю. Проблеми визначення вартості грошової

компенсації власнику земельної ділянки при проведенні на ній

нового будівництва .................................................................................... 383

СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Хомутенко О. В. Експертна економічна інформація як елемент

інформаційної системи .............................................................................. 389

Експертна практика: методичні підходи до вирішення завдань

економічних досліджень

Криволапов О. В. Особливості проведення судово-економічних

досліджень щодо визначення доходу підприємства у зв’язку

з реформуванням податкового законодавства ........................................ 394

Мамонтова Л. В. Урахування змін у пенсійному забезпеченні

інвалідів – ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

при проведенні судово-економічних експертиз ...................................... 399

Савченко І. О., Глущенко С. І. Проведення економічних досліджень,

пов’язаних з визначенням фінансової можливості підприємств

і організацій погашати заборгованість із заробітної плати .................... 404

Чумаченко Н. Л. Межі компетенції судового експерта-економіста

при визначенні шкоди, заподіяної державі внаслідок порушення

природоохоронного законодавства .......................................................... 411

Хомутенко С. В. Практика проведення судових експертиз із питань

податкового обліку збитків минулих років і від’ємного значення

податку на додану вартість ....................................................................... 416

Буколова В. В. Деякі особливості проведення експертного дослідження

щодо нарахування заробітної плати при виконанні підрядних робіт ... 419

Сабадаш І. В. Експертна практика проведення експертиз, пов’язаних

з несвоєчасною виплатою заробітної плати ............................................ 424

Ганенко І. С. Вирішення окремих питань судово-економічних

досліджень стосовно нарахування й виплати заробітної плати ............ 428

Степанова О. В. Особливості проведення судових експертиз щодо

встановлення суми заборгованості кредитних спілок ............................ 434

СУДОВА ТОВАРОЗНАВЧА ЭКСПЕРТИЗА: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ

ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ

Новоселецкий И. Н. Анализ технического состояния кузовной

составной до события происшествия при определении стоимости

материального ущерба ............................................................................... 438

Михальський О. О., Заніна Т. А. Визначення вартості аудіовізуальної

продукції та програмного забезпечення .................................................. 445

Донцова О. С., Мануленко О. В. Проблемні питання з оцінювання

продуктів рослинництва при проведенні судово-товарознавчих

експертиз ..................................................................................................... 451

СУДОВО-МЕДИЧНА ТА ПСИХОЛОГИЧНА ЕКСПЕРТИЗИ

Ольховский В. А., Куприянова Л. С., Губин Н. В. Судебно-медицинская

оценка посттравматической сенсоневральной тугоухости с учетом

поражений вестибулярного анализатора ................................................. 457

Егорова Т. М., Слипец Е. А. Особенности судебно-психологической

экспертизы коммуникативной деятельности, зафиксированной

в материалах видеозаписи процессуальных действий ........................... 464

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

ТА КРИМІНАЛІСТИКИ: ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ

Лозовий А. І., Сімакова-Єфремян Е. Б., Дереча Л. М. Життєвий шлях і

науково-педагогічна діяльність професора

Лева Юхимовича Ароцкера …………………………………………….. 470

Грузкова В. Г. Талантливый ученый, судебный эксперт и криминалист,

коллега и человек (памяти профессора Льва Ароцкера) ........................ 483

Капустник К. В. Роль М. В. Салтевского в формировании экспертной

школы Харьковского научно-исследовательского института

судебных экспертиз .................................................................................... 491

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Учредительная конференция Международной общественной

организации «Конгресс Криминалистов» (М. В. Шепитько) .............. 495

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції

розвитку судової експертизи» (В. В. Хоша) ............................................ 497

Засідання «Круглого столу» за темою «Експертне дослідження пожеж

та нещасних випадків. сучасний стан і перспективи розвитку»

(В. В. Сабадаш) …………………………………….................................. 503

«Ароцкерівські читання», присвячені 85-річчю від дня народження

видатного вченого-криміналіста Л. Ю. Ароцкера (В. В. Хоша) ........... 507

НАШІ ЮВІЛЯРИ

Володимир Петрович Бахін .............................................................................. 513

Памяти профессора Г. А. Густова ................................................................... 515

Пам’яті А. С. Ячиної .......................................................................................... 517