Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 2014, Вип. 14

[Титул]{Title}

[Зміст]{Content} 477-482

[Від редакційної колегії] 3

[От редакционной коллегии] 4

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ. MODERN PROBLEMS OF CRIMINALISTICS.

Шепітько В. Ю., Білоус В. В.[Роль сучасних інформаційних технологій у встановленні особи злочинця]{Role of modern information technologies in identifying the person of the criminal} 5-11

Коновалова В. Е.[Частные методики криминалистической экспертизы: проблемы генезиса и организации]{Specific criminalistic examination methodology: genesis and organization problems} 11-16

Журавель В. А.[Проблеми організації досудового розслідування в контексті положень чинного Кримінального процесуального кодексу України]{Problems of the pre-trial investigation organization within the context of provisions of the current Ciminial Procedure Code of Ukraine} 16-25

Терехович В. Н., Ниманде Э. В.[Особенности системы принципов теории криминалистики]{Peculiarities of the system of criminalistics theory principles} 25-36

Моїсєєв О. М.[Процесуальна ефективність допиту експерта в режимі відеоконференції]{Procedural effectiveness of expert questioning by video conference} 36-44

Шевчук В. М.[Проблеми формалізації процесу розcлідування злочинів]{Formalization problems of crime investigation process} 44-54

Щербаковский М. Г., Лапта С. П.[Содержание и допустимость сведений, полученных при допросе сведущих лиц]{Content and admissibility of data received from questioning informed persons} 54-64

Булулуков О. Ю.[Тактические решения в криминалистике: основы классификации]{Tactical decisions in criminalistics: classification basics} 64-71

Капустіна М. В.[Криміналістичне забезпечення досудового розслідування: поняття та ознаки]{Criminalistic provision of pre-trial investigation: notion and features} 71-79

Мышков Я. Е.[Методика расследования взяточничества: оптимальные системы следственных действий]{Methods of investigating bribery: optimal systems for investigation actions} 79-86

Книженко С. О.[Документальні джерела інформації про злочини проти правосуддя]{Documentary information sources about crimes against justice} 87-92

Матюшкова Т. П.[Криміналістична класифікація злочинів, пов’язаних із незаконними заволодіннями автотранспортними засобами]{Criminalistic classification of crimes connected with illegal acquisition of vehicles} 93-99

Купріянова Л. С., Гусєва В. О., Савчук Т. І.[Особливості огляду місця події при виявленні трупа, що висить у петлі]{Peculiarities of examining the accident scene when there was found a corpse hanging in the noose} 100-106

Лозова C. М.[Особливості розслідування суспільно небезпечних діянь, учинених особами з психічними захворюваннями або тимчасовими розладами психіки]{Peculiarities of investigating socially dangerous acts, committed by persons with mental illnesses or temporary mental disorders} 106-112

Яремчук В. О.[Правова регламентація участі спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій]{Legal regulation of specialist’s involvement in the investigation (search) actions} 112-120

Міронов С. В.[Типові слідчі ситуації в методиці розслідування перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів]{Generic investigation situations in the methods of investigating into abuse of authority or off ice by law enforcement off icers} 120-128

Спасенко К. О.[Особливості відкриття кримінального провадження щодо порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою]{Features of initiate criminal proceedings of violation of safety rules during work with high risk} 128-134

Хань О. О.[Технології програмування провадження окремих слідчих (розшукових) дій]{Programming technologies in conducting specific investigation (search) actions} 134-139

Четвертак Д. Ю.[Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ при розслідуванні приховування злочинів]{Interactions of the investigator with the police operative teams while investigating crime concealment} 140-145

Луньова О. С.[Деякі питання вдосконалення взаємодії слідчого з працівниками експертно-криміналістичних установ в умовах дії нового Кримінального процесуального кодексу України]{On certain issues of improving the interactions between the investigator and the expert and criminalistic institution personnel under the new Criminal Procedure Code of Ukraine} 145-151

Приходько В. О.[Правові засади функціонування криміналістичних обліків: сучасний стан]{Legal foundations of criminalistic record functioning: present-day state} 151-156

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. GENERAL REGULATIONS OF FORENSIC EXAMINATION.

Лозовий А. І., Сімакова-Єфремян Е. Б.[Актуальні питання реформування законодавства у сфері судово-експертної діяльності в Україні]{On the problems of reforming the legislation in forensic expert activity in Ukraine} 157-166

Нефедов С. Н.[Проблемные вопросы оценивания результатов межлабораторных сличений в сфере судебно-экспертной деятельности]{On the problems of evaluating results of inter laboratory collation in forensic expert activity} 166-174

Бордюгов Л. Г.[Применение и использование специальных знаний в уголовном процессе Украины]{Special knowledge application and use in the criminal process in Ukraine} 174-183

Фастовець В. А.[Деякі проблемні питання правової регламентації судово-експертної діяльності]{On certain problems in legal regulation of forensic and expert activity} 183-190

Хоша В. В.[Загальні положення оцінювання невизначеності результатів вимірювань при валідації судово-експертних методик]{General provisions for assessing measurement result indeterminacy for forensic and expert method validation} 191-198

ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ И СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ВІДЕО-, ЗВУКОЗАПИСУ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ. LINGUISTIC RESEARCHES AND FORENSIC EXAMINATION OF VIDEO-, SOUND RECORDING: METHODICAL APPROACHES TO THE PROBLEM SOLVING.

Дідушок Н. Я., Дробишева О. С.[Особливості призначення та проведення лінгвістичних досліджень у межах експертизи писемного мовлення]{Features of ordering and conducting linguistic studies within written language examination} 199-204

Брендель О. І., Роман А. І., Фатєєва Л. Ю.[Особливості проведення досліджень цифрових відеозображень з метою отримання інформації про зафіксовані на них обставини подій]{Features peculiar to conducting studies of digital video footages for obtaining information about accident events recorded on them} 205-209

СУДОВА БАЛІСТИЧНА ТА ТРАСОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗИ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ. FORENSIC BALLISTIC AND TRACEOLOGIC EXAMINATIONS: METHODICAL APPROACHES TO THE PROBLEM SOLVING.

Коломійцев О. В., Сапєлкін В. В.[Аналізування балістичних характеристик уражаючих елементів патронів травматичної дії «Терен-12П» і «Терен-12К», відстріляних із помпової рушниці «Форт-500А»]{Ballistic characteristics analysis of submunition of traumatic Teren-12P and Teren-12K ammunition fired from Fort-500A pump-action shotgun} 210-223

Заковирко О. М., Тумоян Н. А.[Виявлення ознак розкриття та повторного навішування сучасних запірно-пломбувальних пристроїв якірного типу]{detecting any signs of opening with subsequent fixing modern anchor-type security seal devises} 223-230

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА МАТЕРІАЛІВ, РЕЧОВИН ТА ВИРОБІВ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ. FORENSIC EXAMINATION OF MATERIALS, SUBSTANCES AND PRODUCTS: METHODICAL APPROACHES TO THE PROBLEM SOLVING.

Руднєв В. А., Клімчук А. Ф., Нардід Л. В., Кривошеєв В. І., Карножицький П. В.[Вплив зміни компонентного складу газових конденсатів на результати порівняльного дослідження]{Influence of the change in the gas condensate component content on the comparative study results} 231-238

Петюнин Г. П., Чубенко А. В., Гузенко Н. В.[Модификация метода «ТСХ-скрининга» для некоторых контролируемых соединений]{TLC-screening method modification for certain controlled substances} 239-246

Космина Н. Н.[Сравнительное исследование в экспертизе наркотических средств и психотропных веществ]{Сomparative study in the examination of narcotics and psychtropic substances} 246-253

Даньшина К. М.[Проблемні питання експертного дослідження ігристих виноградних вин]{Problematic issues in expert study of sparkling grape wines} 253-258

Сич І. В.[Деякі питання дослідження сильнодіючих і отруйних речовин в експертній практиці]{Certain issues of studying potent and toxic substances in the expert practice} 258-263

СУДОВА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА. FORENSIC ENGINEERING AND TECHNICAL EXAMINATION.

Сабадаш В. В., Клец Д. М., Варлахов В. О.[Експертне дослідження параметрів маневреності автомобіля при розгерметизації його колеса]{Expert study into maneuverability parameters of the car with a punctured wheel} 264-271

Сараєв О. В.[Автоматизовані методи оцінювання ефективності гальмування автомобіля при дослідженні дорожньо-транспортної пригоди]{Automated methods for assessing the car braking efficiency in traffic accident investigations} 271-280

Кузін М. О., Мещерякова Т. М., Кузін О. А., Курильова О. Ф., Гординська Н. В.[Використання обернених задач механіки в судовій залізнично-транспортній експертизі]{the use of inverse tasks of mechanics in forensic railroad and transport examination} 281-288

Уберман В. И.[Приоритеты судебной экологической экспертизы и арбитражный эффект экологического контроля]{priorities of forensic environmental examination and arbitration effect of environmental control} 288-299

Чупрун В. Т.[Використання спеціальних знань при проведенні досліджень обставин нещасних випадків, пов’язаних із діяльністю у воєнній сфері]{The application of special knowledge in investigating circumstances of accidents connected with the activity in the military sphere} 299-307

 

Експертна практика: методичні підходи до вирешення завдань інженерно-технічних досліджень. Expert practice: methodical approaches to the problem solving of the engineering and technical researches.

Пугачова І. Л., Кучеренко Р. Й.[Роботи з розбирання та знесення будівельних об’єктів як предмет будівельно-технічних досліджень]{Construction project dismantling and demolition works as a subject of building and technical studies} 308-317

Осипенко К. О., Пугачова І. Л.[Особливості проведення будівельно-технічних досліджень із встановлення якості виконаних робіт з ремонту рулонних покрівель об’єктів промислового призначення]{Peculiarities of conducting building and technical studies to ascertain the quality of roll roofing repairs on industrial buildings} 317-323

СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА. FORENSIC ECONOMIC EXAMINATION.

Власенко В. В.[Проблема розрахунку реальної процентної ставки за споживчими кредитами комерційних банків при проведенні судово-економічних експертиз]{The problem of calculating the real interest rate on consumer loans by commercial banks while conducting forensic economic examinations} 324-329

Капустник К. В., Івахненко П. О.[Алгоритм проведення експертиз документів фінансово-кредитних операцій при наданні споживчих кредитів в іноземній валюті]{The algorithm of conducting examinations of financial and lending transaction documents while providing consumer loans in foreign currency} 329-335

Кaплін Р. Б., Aніщенко О. В., Губанова І. В.[Методичні підходи до експертного дослідження особливостей відображення операцій з акціями в бухгалтерському й податковому обліках господарських товариств та інститутів спільного інвестування]{Methodical approaches to expert study of peculiarities reporting transactions with shares in bookkeeping and tax accounting of economic entities and joint investment institutions} 335-344

Експертна практика: методичні підходи до вирешення завдань економічних досліджень. Expert practice: methodical approaches to the problem solving of the economic researches.

Панченко Н. І., Гордієнко І. М.[Особливості дослідження розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій об’єднань співвласників багатоквартирного будинку]{Peculiarities of study calculating tariff rates for services on maintenance of houses, buildings and adjacent territories by condominiums} 344-351

Семенова Н. Ю.[Особливості віднесення до складу витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток, вартості залишків готової продукції та незавершеного виробництва]{Peculiarities of attributing the inventories of finished products and work in progress to expenses counted in determining the object of taxation for profit tax} 351-357

Буколова В. В., Лисак Ю. А.[Деякі особливості проведення експертного дослідження, пов’язаного з розрахунком орендної плати за державне та комунальне майно і її розподілом]{Some features of expert study associated with calculation of rent for state and public property and its distribution} 357-362

СУДОВА ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ТА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ. FORENSIC MERCHANDISING EXAMINATION AND FORENSIC EXAMINATION IN INTELLECTUAL PROPERTY SPHERE: METHODICAL APPROACHES TO THE PROBLEM SOLVING.

Губарева В. М., Михальський О. О.[Деякі особливості проведення судових товарознавчих експертиз із дослідження маркування м’яса та м’ясних продуктів]{Some features of forensic merchandising examinations of meat and meat products labeling} 363-369

Заніна Т. А., Копитько А. П., Мануленко О. В.[Дослідження щодо встановлення відповідності ліцензійним вимогам комп’ютерних програм, придбаних через засоби телекомунікацій]{Examinations of conformity of computer software acquired via telecommunication retailing with licensing requirements} 369-374

СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА. FORENSIC MEDICAL EXAMINATION.

Гуров О. М., Козаченко І. М., Куценко С. В., Гладких Д. Б., Щербак В. В.[Порівняльний аналіз досліджень суправітальної реакції зіниць на дію пілокарпіну]{Comparative analysis of the researche into supravital pupil reaction on pilocarpine} 375-382

Ольховський В. О., Губін М. В.[Сучасний стан судово-медичної діагностики травм органів дихальної системи в живих осіб]{The present-day state of forensic medical diagnosis of respiratory system injuries in living people} 382-387

Сапєлкін В. В., Коломійцев О. В., Бойчук І. П.[Запровадження в практику судової медицини альтернативного критерію оцінювання уражаючих властивостей куль травматичної дії]{Practical implementation in forensic medicine of alternative assessment criterion of traumatic projectiles damage properties} 388-394

Щербак В. В.[Особливості вогнепальних пошкоджень при пострілах із пістолета «Форт-14ТП» у межах близької дистанції]{Peculiarities of bullet wounds caused by shots Fort-14TP pistol at a small distance} 394-400

КОМПЛЕКСНА ЕКСПЕРТИЗА ТА ІНШІ ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ. COMPREHENSIVE EXAMINATION AND OTHER KINDS OF EXAMINATIONS.

Башкиров Г. Б., Завдовьева И. Г., Баранов П. Ю.[Особенности назначения и проведения судебных комплексных строительно-экономических экспертиз по определению стоимости строительно-монтажных работ]{Peculiarities of assignment and implementation of forensic complex building and economic examinations of construction and assembly operations cost} 401-410

Харабуга Ю. С.[Актуальні питання експертного дослідження ліцензійності програмного забезпечення]{Topical issues of expert studies of software licensing} 410-417

Панфилов П. Б., Саламатин А. В., Панфилова З. Ю.[Возможности судебной ольфакторной экспертизы в расследовании тяжких и особо тяжких преступлений против личности]{Capabilities of forensic olfactory examination in investigating felonies and gravest crimes against a human person} 417-424

Клименко Н. І.[Несудова експертиза, або експертиза соціуму]{Non-forensic examination, or society examination} 424-429

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. HISTORY OF DEVELOPMENT OF FORENSIC EXAMINATION.

Лозовий А. І., Лісовий В. М., М’ясоєдов В. В., Ольховський В. О., Дереча Л. М., Бондаренко В. В. [Внесок Миколи Сергійовича і Миколи Миколайовича Бокаріусів у розвиток судової експертизи та криминалистики]{Mykola Sergiiovych and Mykola Mykolaiovych Bokarius: their contribution to forensic examination and criminalistics development} 430-441

Лесовой В. Н., Перцева Ж. Н., Ольховский В. А., Кравченко Ю. Н.[Династия судебных медиков Бокариусов]{The Bokariuses, the dynasty of forensic medics} 441-448

НАУКОВА ХРОНІКА. THE SCIENTIFIC CHRONICLE.

[Х (внеочередная) международная научно-практическая конференция «Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика» (М. В. Шепитько)] 449-452

[Науково-практичний семінар «Реформування законодавства у сфері судово-експертної діяльності» (Л. М. Дереча)] 453-457

[Международная научно-практическая конференция «Методологические, правовые и организационные проблемы новых родов (видов) судебных экспертиз» (Е. Р. Россинская)] 457-464

[210-та річниця від дня заснування Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (В. В. Білоус)] 464-470

РЕЦЕНЗІЇ НА АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ. REVIEWS OF ACTUAL EDITIONS.

[Важное энциклопедическое издание по криминалистике (Н. И. Панов)] 470-472

[Пам’яті Семена Мусійовича Вула] 473-476