Кабінет-музей


   Заслужений професор Микола Сергійович Бокаріус – харків’янин, вітчизняний вчений, судовий медик та криміналіст, фундатор криміналістичного напряму в судовій медицині, зробив величезний внесок у розвиток експертного потенціалу Харківського НДІ судових експертиз, що носить його ім’я, створив харківську наукову школу судових експертів, представники якої залишили свій слід не тільки в історії судової експертизи, а й на сьогодні демонструють потужний науковий потенціал. Враховуючи наведене, важливим є збереження пам’яті про М. С. Бокаріуса. У вересні 2016 року керівництвом Харківського НДІ судових експертиз прийнято рішення про відтворення кабінету-музею М. С. Бокаріуса, реставрацію його воскової скульптури та поповнення колекції експонатів.
 

    Музейне приміщення складається з експозиційної зали розміром 20 м2. Станом на 20.02.2017 р. загальна кількість музейних експонатів становить більше 1000 екземплярів.
В основу дизайну нової експозиції кабінету-музею Заслуженого професора М. С. Бокаріуса покладено принцип демонстрації експонатів як унікальних об'єктів, що об'єднані в тематичні, стилістичні та типологічні блоки. Таке рішення дозволяє оцінити значення кожного предмета з точки зору часу, стилю,  значення, акцентуючи увагу на його самоцінності.
   Сценарій огляду будується виходячи з просторового рішення експозиції, не тільки змістовно (по типології, тематиці, стилістиці та хронології), а й візуально. Подібне просторове рішення експозиції дозволяє музею найбільш ефективно і цікаво організувати екскурсії та спеціальні програми. До найбільш значущих експонатів надані розширені анотації, які дозволяють відвідувачам отримати більш детальну інформацію. Завдяки високій інтерактивності, нова експозиція обіцяє бути більш живою та сприятиме творчому діалогу з відвідувачами.
   Музей веде велику пошукову роботу, підтримуючи стосунки з нащадками роду Бокаріусів та іншими особами, у яких зберігаються відомості про історичне минуле Інституту. Працівники кабінету-музею взаємодіють з іншими музеями, науковими бібліотеками, вищими навчальними закладами та  науковими установами різних міст України, країн близького й далекого зарубіжжя.
   Працівники музею охоче відгукнуться на звернення тих, у кого збереглися відомості про минуле ХНДІСЕ, його директорів та працівників.
 
До відвідування запрошуються організовані групи представників наукової спільноти, судово-експертних установ та студентів медичних і юридичних ВУЗів, відвідувачів інших установ за заздалегідь узгодженими письмовими заявками. Кількість відвідувачів у групі – не більше 15 осіб.

Отримати відповіді на питання щодо організації екскурсій можливо за телефоном (057) 370-91-94.
   Режим роботи кабінету-музею: вівторок та четвер з 10.00 до 15.00.

   
Кабінет-музей Заслуженого професора М. С. Бокаріуса розташовується  у приміщенні Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз за адресою: 61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8-А.
   Керівник кабінету-музею -  науковий співробітник лабораторії теоретичних досліджень, редакційно-видавничої та науково-методичної діяльності Силенок Катерина Петрівна.
 


   

 
Honorary Professor Mykola Bokarius is a Kharkiv citizen, domestic scientist, medicolegist and criminalist, originator of the criminalistic direction in forensic medicine, who made a huge contribution to the development of expert potential of the Kharkiv Research Institute of Forensic Examinations (KhRIFE), which bears his name. He has created the Kharkiv scientific school of forensic experts, the representatives of which not only entered into the history of forensics, but also prove a strong scientific potential today. Taking into account the above stated, it is important to save memory of М. Bokarius. In September 2016, the KhRIFE administration has made decision to recover the M. Bokarius’ office museum, restore his waxy sculpture as well as to replenish the collection of exhibits.
            The museum room consists of the exhibition hall measuring 20 m2. Up to date of February 20, 2017, the total number of museum exhibits is more than 1000 items.
   The new exposition design of the Honorary Professor M. Bokarius’ office museum is based on the principle of demonstrating the exhibits as unique objects united in thematic, stylistic and typological blocks. This solution allows to appraise the significance of each subject in terms of time, style and meaning with focusing on its self-worth.
   The scenario of hall seeing is based on using a spatial solution of the exposition, not only meaningfully (by typology, themes, style and chronology), but also visually. Such a spatial solution of this exposition allows the museum to organize excursions and special programs most effectively and interestingly. The most significant exhibits are provided with extended annotations, which enable visitors to get more detailed information. Due to high interactivity, the new exposition promises to be more lively and promotes creative dialogue with visitors.
   The museum carries out a large search work, maintaining the relations with descendants of the Bocarius family and others who have information about the historical past of the Institute.
   The office museum employees cooperate with other museums, scientific libraries, high educational institutions and scientific institutions in different cities of Ukraine, of near-abroad and far-abroad countries.
   The museum employees will readily respond to the appeal of those who have saved information about the past of the KhRIFE, its directors and employees.
   The organized groups of representatives belonging to the scientific community, forensic experts and students of medical and law institutes, visitors of other institutions are invited to attend the museum in accordance with the pre-agreed written applications.
   The number of visitors in a group shall be no more than 15 persons. You can get answers to your questions concerning the organization of excursions by phone: (057) 370-91-94.
   The office museum schedule: Tuesday and Thursday from 10.00 to 15.00.
   The office museum of Honorary Professor M. Bokarius is located in the premises of the Kharkiv Research Institute of Forensic Examinations at the address: 8-A Zolochivska Str., Kharkov city, 61177.
 
 

Кабінет-музей


   Заслужений професор Микола Сергійович Бокаріус – харків’янин, вітчизняний вчений, судовий медик та криміналіст, фундатор криміналістичного напряму в судовій медицині, зробив величезний внесок у розвиток експертного потенціалу Харківського НДІ судових експертиз, що носить його ім’я, створив харківську наукову школу судових експертів, представники якої залишили свій слід не тільки в історії судової експертизи, а й на сьогодні демонструють потужний науковий потенціал. Враховуючи наведене, важливим є збереження пам’яті про М. С. Бокаріуса. У вересні 2016 року керівництвом Харківського НДІ судових експертиз прийнято рішення про відтворення кабінету-музею М. С. Бокаріуса, реставрацію його воскової скульптури та поповнення колекції експонатів.
 

    Музейне приміщення складається з експозиційної зали розміром 20 м2. Станом на 20.02.2017 р. загальна кількість музейних експонатів становить більше 1000 екземплярів.
В основу дизайну нової експозиції кабінету-музею Заслуженого професора М. С. Бокаріуса покладено принцип демонстрації експонатів як унікальних об'єктів, що об'єднані в тематичні, стилістичні та типологічні блоки. Таке рішення дозволяє оцінити значення кожного предмета з точки зору часу, стилю,  значення, акцентуючи увагу на його самоцінності.
   Сценарій огляду будується виходячи з просторового рішення експозиції, не тільки змістовно (по типології, тематиці, стилістиці та хронології), а й візуально. Подібне просторове рішення експозиції дозволяє музею найбільш ефективно і цікаво організувати екскурсії та спеціальні програми. До найбільш значущих експонатів надані розширені анотації, які дозволяють відвідувачам отримати більш детальну інформацію. Завдяки високій інтерактивності, нова експозиція обіцяє бути більш живою та сприятиме творчому діалогу з відвідувачами.
   Музей веде велику пошукову роботу, підтримуючи стосунки з нащадками роду Бокаріусів та іншими особами, у яких зберігаються відомості про історичне минуле Інституту. Працівники кабінету-музею взаємодіють з іншими музеями, науковими бібліотеками, вищими навчальними закладами та  науковими установами різних міст України, країн близького й далекого зарубіжжя.
   Працівники музею охоче відгукнуться на звернення тих, у кого збереглися відомості про минуле ХНДІСЕ, його директорів та працівників.
 
До відвідування запрошуються організовані групи представників наукової спільноти, судово-експертних установ та студентів медичних і юридичних ВУЗів, відвідувачів інших установ за заздалегідь узгодженими письмовими заявками. Кількість відвідувачів у групі – не більше 15 осіб.

Отримати відповіді на питання щодо організації екскурсій можливо за телефоном (057) 370-91-94.
   Режим роботи кабінету-музею: вівторок та четвер з 10.00 до 15.00.

   
Кабінет-музей Заслуженого професора М. С. Бокаріуса розташовується  у приміщенні Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз за адресою: 61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8-А.
   Керівник кабінету-музею -  науковий співробітник лабораторії теоретичних досліджень, редакційно-видавничої та науково-методичної діяльності Силенок Катерина Петрівна.
 


   

 
Honorary Professor Mykola Bokarius is a Kharkiv citizen, domestic scientist, medicolegist and criminalist, originator of the criminalistic direction in forensic medicine, who made a huge contribution to the development of expert potential of the Kharkiv Research Institute of Forensic Examinations (KhRIFE), which bears his name. He has created the Kharkiv scientific school of forensic experts, the representatives of which not only entered into the history of forensics, but also prove a strong scientific potential today. Taking into account the above stated, it is important to save memory of М. Bokarius. In September 2016, the KhRIFE administration has made decision to recover the M. Bokarius’ office museum, restore his waxy sculpture as well as to replenish the collection of exhibits.
            The museum room consists of the exhibition hall measuring 20 m2. Up to date of February 20, 2017, the total number of museum exhibits is more than 1000 items.
   The new exposition design of the Honorary Professor M. Bokarius’ office museum is based on the principle of demonstrating the exhibits as unique objects united in thematic, stylistic and typological blocks. This solution allows to appraise the significance of each subject in terms of time, style and meaning with focusing on its self-worth.
   The scenario of hall seeing is based on using a spatial solution of the exposition, not only meaningfully (by typology, themes, style and chronology), but also visually. Such a spatial solution of this exposition allows the museum to organize excursions and special programs most effectively and interestingly. The most significant exhibits are provided with extended annotations, which enable visitors to get more detailed information. Due to high interactivity, the new exposition promises to be more lively and promotes creative dialogue with visitors.
   The museum carries out a large search work, maintaining the relations with descendants of the Bocarius family and others who have information about the historical past of the Institute.
   The office museum employees cooperate with other museums, scientific libraries, high educational institutions and scientific institutions in different cities of Ukraine, of near-abroad and far-abroad countries.
   The museum employees will readily respond to the appeal of those who have saved information about the past of the KhRIFE, its directors and employees.
   The organized groups of representatives belonging to the scientific community, forensic experts and students of medical and law institutes, visitors of other institutions are invited to attend the museum in accordance with the pre-agreed written applications.
   The number of visitors in a group shall be no more than 15 persons. You can get answers to your questions concerning the organization of excursions by phone: (057) 370-91-94.
   The office museum schedule: Tuesday and Thursday from 10.00 to 15.00.
   The office museum of Honorary Professor M. Bokarius is located in the premises of the Kharkiv Research Institute of Forensic Examinations at the address: 8-A Zolochivska Str., Kharkov city, 61177.