Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики»

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики», присвячена 150-річчю від дня народження Заслуженого професора М.С. Бокаріуса,
18-19 квітня 2019 року, місто Харків.
 
Шановні наукові працівники, судові експерти, науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних судово-експертних установ, вищих закладів освіти, аспіранти та здобувачі, працівники юридичної та правоохоронної галузей, колеги!

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса (ХНДІСЕ) Міністерства юстиції України шанує традиції та пам’ять про людей, які зробили вагомий внесок у становлення й розвиток судової експертизи та криміналістики. 

Із нагоди 150-річчя від дня народження Заслуженого професора Миколи Сергійовича Бокаріуса на базі ХНДІСЕ 18-19 квітня 2019 року проводиться міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики».

Робота міжнародної науково-практичної конференції проходитиме за такими тематичними напрямами: 
наукова спадщина Заслуженого професора М.С. Бокаріуса та її значення у розвитку сучасної теорії та практики судової експертизи;
теорія, історія та методологія судової експертизи;
законодавче забезпечення судово-експертної діяльності в Україні;
актуальні питання теорії судової експертизи; 
експертна практика: сучасні методи та технології;
експертна дидактика – перспективи розвитку;
міжнародний досвід та перспективи розвитку судово-експертної діяльності в Україні та за кордоном;
проблеми реформування судово-експертної діяльності в Україні;
шляхи розвитку та вдосконалення науки і освіти у сфері судово-експертної діяльності.

До участі в конференції запрошуються наукові працівники, судові експерти, науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних судово-експертних установ, вищих закладів освіти, аспіранти та здобувачі, працівники юридичної та правоохоронної галузей.

Для участі у конференції необхідно до 01.03.2019 року надіслати на електронну адресу оргкомітету: hniise@hniise.gov.ua тези наукових доповідей та заявку на участь у конференції.

Належно оформлені матеріали доповідей, виступів і повідомлень та заповнену заявку на участь у конференції просимо надсилати на зазначену вище електронну адресу своєчасно, оскільки до початку роботи конференції заплановано опублікувати збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики», присвяченої 150-річчю від дня народження Заслуженого професора М.С. Бокаріуса.

Назва надісланих файлів має включати в себе прізвище автора/співавторів (наприклад, Іванов_Тези, Іванов_ Заявка, Ivanov_Thesis, Ivanov_Application Form, Иванов_Тезисы, Иванов_Заявка).

Робоча мова конференції – українська, англійська, російська.

Форма участі: очна/заочна.

Всі учасники конференції забезпечуються збірником матеріалів конференції та сертифікатом. 

Зразок оформлення заявки надається у додатку 1 до цього повідомлення.

Структура та вимоги до оформлення тез:

1. До друку приймаються раніше не опубліковані наукові доповіді, виступи і повідомлення українською, англійською та/або російською мовами.
2. Зміст матеріалів наукових доповідей і повідомлень має відповідати предмету міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики», присвяченої 150-річчю від дня народження Заслуженого професора М. С. Бокаріуса та узгоджуватись із питаннями, які виносяться на розгляд.
3. Обсяг тез – до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова. Формат файлу doc.docx.
4. Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм.
5. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,2, стиль – Normal.
6. Перший рядок – УДК (шрифт напівжирний).
7. Другий рядок – прізвище та ініціали автора/співавторів (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по центру). Усі ініціали тут і далі по тексту мають нерозривний пробіл (shift+ctrl+пробіл).
8. Наступний абзац – науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, ORCID, електронна адреса (шрифт курсив, вирівняний по центру). 
9. Третій рядок – назва доповіді (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний по центру) без крапки в кінці.
10. Далі - текст тез (міжрядковий інтервал – 1,2), вирівняний по ширині з абзацним відступом 10 мм.
11. Лапки у тексті – поліграфічні: « ».
12. Схеми мають бути згрупованими.
13. У разі, коли доповідь має ілюстративний матеріал, фото, бажано їх додавати окремими файлами.

Відповідність за правильність оформлення, достовірність і науковість тез доповідей та повідомлень несе їх автор/співавтори.
 

Зразок оформлення тез наукової доповіді/повідомлення

УДК
Іванов І.Р.
кандидат юридичних наук, професор
провідний науковий співробітник лабораторії теоретичних досліджень, редакційно-видавничої та науково-методичної діяльності Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. 
М.С. Бокаріуса
https://orcid.org/0000-0001-5524-2259
Електронна адреса: ivanov@ukr.net
 
МІСЦЕ ТЕОРІЇ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ НАУК
Аналіз наукових розробок за роки незалежності України та практики, модернізації правової системи та правоохоронних інституцій взагалі та судочинства зокрема дозволяє визначити напрямки досліджень та приорітетні напрямки пізнання різних галузей юридичної науки [1, с.103-105].

Література:
1. Гусарев С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності): навч. посіб. 3-тє видання, перероб. І доп. К.: Знання, 2008. 495 с.

Звертаємо увагу! При оформленні переліку посилань (літератури) слід дотримуватися вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту. 
Оргкомітет конференції зберігає за собою право залишити без розгляду матеріали доповідей, виступів і повідомлень, у випадку їх невідповідності встановленим вище вимогам, або через недотримання термінів подання встановлених матеріалів до розгляду. 
 
Сподіваємося на Вашу участь у конференції та плідну співпрацю!
З повагою, організаційний комітет 
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса
вул. Золочівська, 8а, м. Харків, 61177
Електронна сторінка: http://hniise.gov.ua 
Електронна пошта: hniise@hniise.gov.ua
Контактні номери: 057-370-91-94, 066 7797879, Спіцина Ганна Олександрівна
Додаток 1

ЗАЯВКА 
на участь у міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики», присвяченої 150-річчю від дня народження Заслуженого професора М. С. Бокаріуса
APPLICATION 
for the Topical issues of Forensic Science and Criminalistics International Academic Conference devoted to the 150th anniversary of the birth of the Honored Professor M. S. Bokarius
ЗАЯВКА
на участие в международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики» посвященной 150-летию со дня рождения Заслуженного профессора Н.С. Бокариуса
 
UKR ENGLISH РУС
Прізвище: Last name: Фамилия:
Ім’я First Name  Имя
 
По-батькові N/A Отчество
Науковий ступінь Academic degree Ученая степень
Вчене звання Academic rank Ученое звание
Почесне звання Honorary title Почетное звание
Посада Position Должность
Найменування установи, організації Institution Name. Наименование учреждения, организации
Дані про співавтора(-ів) Co-author (s) Данные о соавторах
Назва доповіді Report title Название доклада
Службова адреса Professional address Служебный адрес
Домашня адреса Home address Домашний адрес
Контактні телефони Phone Телефон
E-mail E-mail E-mail
Підпис / Signature Подпись
 


Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики»

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики», присвячена 150-річчю від дня народження Заслуженого професора М.С. Бокаріуса,
18-19 квітня 2019 року, місто Харків.
 
Шановні наукові працівники, судові експерти, науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних судово-експертних установ, вищих закладів освіти, аспіранти та здобувачі, працівники юридичної та правоохоронної галузей, колеги!

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса (ХНДІСЕ) Міністерства юстиції України шанує традиції та пам’ять про людей, які зробили вагомий внесок у становлення й розвиток судової експертизи та криміналістики. 

Із нагоди 150-річчя від дня народження Заслуженого професора Миколи Сергійовича Бокаріуса на базі ХНДІСЕ 18-19 квітня 2019 року проводиться міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики».

Робота міжнародної науково-практичної конференції проходитиме за такими тематичними напрямами: 
наукова спадщина Заслуженого професора М.С. Бокаріуса та її значення у розвитку сучасної теорії та практики судової експертизи;
теорія, історія та методологія судової експертизи;
законодавче забезпечення судово-експертної діяльності в Україні;
актуальні питання теорії судової експертизи; 
експертна практика: сучасні методи та технології;
експертна дидактика – перспективи розвитку;
міжнародний досвід та перспективи розвитку судово-експертної діяльності в Україні та за кордоном;
проблеми реформування судово-експертної діяльності в Україні;
шляхи розвитку та вдосконалення науки і освіти у сфері судово-експертної діяльності.

До участі в конференції запрошуються наукові працівники, судові експерти, науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних судово-експертних установ, вищих закладів освіти, аспіранти та здобувачі, працівники юридичної та правоохоронної галузей.

Для участі у конференції необхідно до 01.03.2019 року надіслати на електронну адресу оргкомітету: hniise@hniise.gov.ua тези наукових доповідей та заявку на участь у конференції.

Належно оформлені матеріали доповідей, виступів і повідомлень та заповнену заявку на участь у конференції просимо надсилати на зазначену вище електронну адресу своєчасно, оскільки до початку роботи конференції заплановано опублікувати збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики», присвяченої 150-річчю від дня народження Заслуженого професора М.С. Бокаріуса.

Назва надісланих файлів має включати в себе прізвище автора/співавторів (наприклад, Іванов_Тези, Іванов_ Заявка, Ivanov_Thesis, Ivanov_Application Form, Иванов_Тезисы, Иванов_Заявка).

Робоча мова конференції – українська, англійська, російська.

Форма участі: очна/заочна.

Всі учасники конференції забезпечуються збірником матеріалів конференції та сертифікатом. 

Зразок оформлення заявки надається у додатку 1 до цього повідомлення.

Структура та вимоги до оформлення тез:

1. До друку приймаються раніше не опубліковані наукові доповіді, виступи і повідомлення українською, англійською та/або російською мовами.
2. Зміст матеріалів наукових доповідей і повідомлень має відповідати предмету міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики», присвяченої 150-річчю від дня народження Заслуженого професора М. С. Бокаріуса та узгоджуватись із питаннями, які виносяться на розгляд.
3. Обсяг тез – до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова. Формат файлу doc.docx.
4. Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм.
5. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,2, стиль – Normal.
6. Перший рядок – УДК (шрифт напівжирний).
7. Другий рядок – прізвище та ініціали автора/співавторів (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по центру). Усі ініціали тут і далі по тексту мають нерозривний пробіл (shift+ctrl+пробіл).
8. Наступний абзац – науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, ORCID, електронна адреса (шрифт курсив, вирівняний по центру). 
9. Третій рядок – назва доповіді (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний по центру) без крапки в кінці.
10. Далі - текст тез (міжрядковий інтервал – 1,2), вирівняний по ширині з абзацним відступом 10 мм.
11. Лапки у тексті – поліграфічні: « ».
12. Схеми мають бути згрупованими.
13. У разі, коли доповідь має ілюстративний матеріал, фото, бажано їх додавати окремими файлами.

Відповідність за правильність оформлення, достовірність і науковість тез доповідей та повідомлень несе їх автор/співавтори.
 

Зразок оформлення тез наукової доповіді/повідомлення

УДК
Іванов І.Р.
кандидат юридичних наук, професор
провідний науковий співробітник лабораторії теоретичних досліджень, редакційно-видавничої та науково-методичної діяльності Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. 
М.С. Бокаріуса
https://orcid.org/0000-0001-5524-2259
Електронна адреса: ivanov@ukr.net
 
МІСЦЕ ТЕОРІЇ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ НАУК
Аналіз наукових розробок за роки незалежності України та практики, модернізації правової системи та правоохоронних інституцій взагалі та судочинства зокрема дозволяє визначити напрямки досліджень та приорітетні напрямки пізнання різних галузей юридичної науки [1, с.103-105].

Література:
1. Гусарев С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності): навч. посіб. 3-тє видання, перероб. І доп. К.: Знання, 2008. 495 с.

Звертаємо увагу! При оформленні переліку посилань (літератури) слід дотримуватися вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту. 
Оргкомітет конференції зберігає за собою право залишити без розгляду матеріали доповідей, виступів і повідомлень, у випадку їх невідповідності встановленим вище вимогам, або через недотримання термінів подання встановлених матеріалів до розгляду. 
 
Сподіваємося на Вашу участь у конференції та плідну співпрацю!
З повагою, організаційний комітет 
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса
вул. Золочівська, 8а, м. Харків, 61177
Електронна сторінка: http://hniise.gov.ua 
Електронна пошта: hniise@hniise.gov.ua
Контактні номери: 057-370-91-94, 066 7797879, Спіцина Ганна Олександрівна
Додаток 1

ЗАЯВКА 
на участь у міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики», присвяченої 150-річчю від дня народження Заслуженого професора М. С. Бокаріуса
APPLICATION 
for the Topical issues of Forensic Science and Criminalistics International Academic Conference devoted to the 150th anniversary of the birth of the Honored Professor M. S. Bokarius
ЗАЯВКА
на участие в международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики» посвященной 150-летию со дня рождения Заслуженного профессора Н.С. Бокариуса
 
UKR ENGLISH РУС
Прізвище: Last name: Фамилия:
Ім’я First Name  Имя
 
По-батькові N/A Отчество
Науковий ступінь Academic degree Ученая степень
Вчене звання Academic rank Ученое звание
Почесне звання Honorary title Почетное звание
Посада Position Должность
Найменування установи, організації Institution Name. Наименование учреждения, организации
Дані про співавтора(-ів) Co-author (s) Данные о соавторах
Назва доповіді Report title Название доклада
Службова адреса Professional address Служебный адрес
Домашня адреса Home address Домашний адрес
Контактні телефони Phone Телефон
E-mail E-mail E-mail
Підпис / Signature Подпись