Статут Національного наукового центру

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

 

«16» листопада 2020 року    № 3968/5

 

Міністр юстиції України

 

__________________ Денис МАЛЮСЬКА

 

 

 
 
 

   С Т А Т У Т

 
НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ
"ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
ІМ. ЗАСЛ. ПРОФ. М. С. БОКАРІУСА"
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
(нова редакція)
 

Ідентифікаційний код 02883133

 
   

м.Харків – 2020 


 

 

1. Загальні положення
1.1. Цей Статут є установчим документом, що регулює діяльність Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України (далі - Національний науковий центр).

1.2. Національний науковий центр продовжує користуватися правами та виконувати зобов’язання Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, які існували до надання йому статусу національного наукового центру відповідно до Указу Президента України від 28.08.2020 № 366/2020.

1.3. У своїй діяльності Національний науковий центр керується Конституцією України, законами України «Про судову експертизу», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну експертизу», процесуальним законодавством та іншими законами України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.4. Найменування Національного наукового центру
Повне українською мовою - Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України.
Скорочене українською мовою - ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса».
Повне англійською мовою - National Scientific Centre «Hon. Prof. M.S. Bokarius Forencic Science Institute».
Скорочене англійською мовою - NSC «Hon. Prof. M.S. Bokarius FSI».

1.5. Місцезнаходження Національного наукового центру: вул. Золочівська, 8 а, м. Харків, Україна, 61177.

1.6. Національний науковий центр є державною спеціалізованою науковою установою, яка належить до сфери управління Міністерства юстиції України (далі - Мін’юст) і відповідно до законодавства України здійснює судово-експертну, наукову, науково-технічну, науково-організаційну й освітню діяльність у галузі судової експертизи, криміналістики та права.

1.7. Національний науковий центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків, круглу печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, печатки й штампи зі своїм найменуванням без зображення Державного Герба України, фірмовий бланк, емблему.

1.8. Структурними підрозділами Національного наукового центру є відділення, лабораторії, сектори та відділи.
 
Лабораторії, сектори та відділи Національного наукового центру діють відповідно до положень про них, затверджених директором Національного наукового центру.
Відділення є територіально відокремленими підрозділами Національного наукового центру, не мають статусу юридичної особи, створюються згідно з розпорядчим актом Міністерства юстиції України й діють відповідно до положень про них, затверджених директором Національного наукового центру. Відділення мають печатку без зображення Державного Герба України зі своїм найменуванням, штампи, фірмовий бланк.

1.9. Зона територіального обслуговування Національного наукового центру щодо здійснення судово-експертної діяльності визначається та затверджується Мін’юстом.
 
2. Мета й предмет діяльності
2.1. Метою діяльності Національного наукового центру є задоволення потреб органів досудового розслідування, судових органів, інших державних органів, а також юридичних і фізичних осіб у забезпеченні їх незалежною, кваліфікованою та об’єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки й техніки.

2.2. Для реалізації цієї мети Національним науковим центром здійснюється судово-експертна, наукова, науково-технічна, науково- організаційна діяльність, що спрямована на підвищення ефективності наукових досліджень у галузі теорії та практики судової експертизи та криміналістики, розроблення й удосконалення методології і методик судової експертизи для максимального використання її можливостей під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень, судового розгляду цивільних, господарських, адміністративних справ і справ про адміністративні правопорушення, виконавчого провадження, а також вирішення питань, що потребують застосування спеціальних знань поза межами судочинства.

2.3. Національний науковий центр може здійснювати підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації - докторів філософії, за власною освітньо- науковою програмою згідно з отриманою ліцензією на відповідну діяльність або за освітньо-науковою програмою, окремі елементи якої забезпечуються іншими науковими установами та/або закладами вищої освіти.

2.4. Результатами діяльності Національного наукового центру є висновки судових експертів, висновки експертних досліджень, звіти про оцінку майна, консультаційні повідомлення, лекційні матеріали для правоохоронних органів (судів), рецензії, науково-дослідні, науково-методичні роботи, дисертаційні дослідження, технічні програми, освітньо-наукові лекційні матеріали з освітньої діяльності, публікації, навчальні програми, плани, фахові періодичні видання, матеріали конференцій, семінарів тощо.
Виключні майнові права на результати наукових робіт за тематичним планом науково-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз
 
Міністерства юстиції України, як на об’єкти інтелектуальної власності, належать Державі в особі Мін’юсту відповідно до чинного законодавства України.
 
3. Завдання та функції Національного наукового центру
3.1. Головними завданнями діяльності Національного наукового центру є:
1) проведення судових експертиз (у тому числі, пов’язаних з оцінкою майна та майнових прав, дослідженням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів), призначених у кримінальних провадженнях, цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення та під час виконавчого провадження;
2) проведення експертних досліджень на замовлення фізичних чи юридичних осіб із застосуванням засобів і методів судової експертизи, результати яких оформлюються як висновки експертних досліджень (у тому числі, з проведення оцінки майна та майнових прав);
3) науково-дослідна робота в галузі судової експертизи та криміналістики й упровадження її результатів в експертну, слідчу та судову практику;
4) забезпечення функціонування Міністерства юстиції України, інших державних органів у встановленому законодавством порядку;
5) підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі судової експертизи, криміналістики та права;
6) підготовка фахівців у галузі судової експертизи з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта;
7) науково-методична та інформаційна діяльність у галузі судової експертизи, криміналістики й права;
8) міжнародне співробітництво в галузі судової експертизи та криміналістики згідно з чинним законодавством України;
9) метрологічне забезпечення науково-дослідної та експертної діяльності;
10) підвищення кваліфікації експертних кадрів, у тому числі у галузі права за освітньою програмою з теоретичних, організаційних, процесуальних питань судової експертизи.

3.2. Діяльність Національного наукового центру з виконання основних завдань здійснюється відповідно до переліку цільових завдань Національного наукового центру, затверджених Міністерством освіти і науки України, тематичного плану науково-дослідних робіт, планів апробації та впровадження результатів наукових-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, плану науково-дослідних робіт Національного наукового центру, інших планів роботи Національного наукового центру, що затверджуються директором, а також освітньо-наукових програм згідно з ліцензією на відповідну науково-освітню діяльність або за науково-освітньою програмою, окремі елементи якої забезпечуються іншими науковими установами та/або закладами вищої освіти.

3.3. На виконання основних завдань з експертної роботи Національний науковий центр:
 
1) проводить дослідження й надає висновки експертів на замовлення сторін кримінального провадження, судів, учасників справ та інших уповноважених осіб (органів);
2) проводить експертні дослідження на замовлення юридичних та фізичних осіб і надає висновки експертних досліджень;
3) надає консультації (консультаційні повідомлення) та проводить інші роботи за зверненнями правоохоронних органів і судів, а також на замовлення юридичних і фізичних осіб (у тому числі, пов’язані з оцінкою майна та майнових прав);
4) у встановленому порядку здійснює рецензування висновків судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту, судових експертів, що не є працівниками державних спеціалізованих установ;
5) відповідно до чинного законодавства України здійснює рецензування звітів про оцінку майна суб’єктів оціночної діяльності.

3.4. На виконання основних завдань наукової, науково-технічної, науково-організаційної та освітньої діяльності Національний науковий центр:
1) проводить науково-дослідну, науково-методичну й пошукову роботи, пов’язані зі створенням нових та удосконаленням існуючих методів і методик проведення судових експертиз, теоретичних, процесуальних та методологічних положень судової експертизи, криміналістики та права;
2) здійснює рецензування, апробацію та впровадження в експертну практику результатів науково-дослідних робіт, розроблених в Національному науковому центрі та інших судово-експертних установах, закладах вищої освіти, науково-дослідних установах;
3) розробляє науково-методичні рекомендації для найбільш ефективного використання спеціальних знань у діяльності правоохоронних органів і судів;
4) здійснює наукову та науково-технічну експертизу науково-дослідних робіт у галузі судової експертизи, криміналістики та права;
5) здійснює міжнародне наукове співробітництво в галузі судової експертизи, криміналістики та права;
6) вивчає й узагальнює досягнення світової науки, теорію та практику судової експертизи, криміналістики та права України й зарубіжжя;
7) проводить і бере участь у науково-практичних та міжнародних практичних конференціях, семінарах, симпозіумах тощо;
8) ініціює створення спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій за спеціальностями відповідно до основних напрямів діяльності Національного наукового центру в порядку, передбаченому законодавством України;
9) може утворювати на договірних засадах з університетами, академіями, інститутами спільні спеціалізовані підрозділи для підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем доктора філософії.

3.5. На виконання основних завдань з підготовки фахівців у галузі судової експертизи, підвищення кваліфікації експертних та наукових кадрів Національний науковий центр:
1) здійснює підготовку фахівців у галузі судової експертизи з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта;
2) здійснює підготовку фахівців державних спеціалізованих установ судових експертиз з метою оволодіння ними новими методами й методиками експертних досліджень, ознайомлення зі змінами в законодавстві з питань судової експертизи та криміналістики;
3) проводить підготовку (стажування) судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ;
4) сприяє працівникам Національного наукового центру в роботі з підготовки та захисту дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів і присвоєння вчених звань;
5) проводить підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі судової експертизи, криміналістики та права;
6) здійснює підвищення кваліфікації експертних кадрів, у тому числі у галузі права, за освітньою програмою з теоретичних, організаційних, процесуальних питань судової експертизи.

3.6. На виконання основних завдань науково-методичної та інформаційної діяльності Національний науковий центр:
1) проводить науково-практичні конференції, семінари, наради, симпозіуми тощо з питань теорії й практики судової експертизи та криміналістики, обміну передовим досвідом експертної роботи, у тому числі інших держав, і бере участь у таких заходах, які проводяться іншими установами та організаціями;
2) готує до видання наукові роботи, тематичні збірники наукових праць, монографії, методичні посібники, узагальнюючі наукові праці, збірники документів і матеріалів, тези та матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, словники, енциклопедії, наукові довідники або покажчики, наукові періодичні видання, листи та рекомендації, науково-інформаційні, довідкові й інші матеріали з питань судової експертизи, криміналістики та права, здійснює їх розповсюдження;
3) здійснює підготовку фахового видання - збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», журналу «Архів кримінології та судових наук» та інших видань;
4) здійснює обмін науково-технічною інформацією та науково- методичною літературою;
5) проводить навчально-методичну та лекційну роботу із замовниками судових експертиз і експертних досліджень.
 
4. Повноваження Національного наукового центру
4.1. Національний науковий центр має право:
1) визначати стратегію свого розвитку та вносити відповідні пропозиції до Мін’юсту;
2) вносити пропозиції до Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів України в порядку, встановленому законодавством, щодо участі в
науковій діяльності загальнодержавного значення;
3) організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання державного замовлення та укладених договорів;
4) для реалізації окремих завдань з наукової, експертної та освітньої діяльності співпрацювати на договірних засадах із фахівцями інших наукових установ і організацій, закладах вищої освіти, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськими об’єднаннями тощо;
5) виконувати інші роботи в порядку, передбаченому законодавством України;
6) здавати в оренду свої приміщення в порядку, визначеному чинним законодавством.

4.2. Національний науковий центр зобов’язаний:
1) забезпечувати належну якість наукових і експертних досліджень, систематично узагальнювати їх результати з метою удосконалення наукової та експертної роботи;
2) забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил і норм охорони праці;
3) забезпечувати підготовку та підвищення кваліфікації працівників Національного наукового центру;
4) забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та коштів державного бюджету.

4.3. За порушення договірних зобов’язань Національний науковий центр несе відповідальність передбачену законодавством України.
 
5. Управління Національним науковим центром
5.1. Національний науковий центр очолює директор, який працює за контрактом з Мін’юстом, та призначається на посаду і звільняється з посади наказом Мін’юсту.

5.2. Директор Національного наукового центру:
1) вирішує питання провадження Національним науковим центром діяльності відповідно до статутних завдань;
2) здійснює загальне керівництво Національним науковим центром, організовує наукову, експертну та фінансово-господарську діяльність Національного наукового центру;
3) відповідає за результати діяльності Національного наукового центру та звітує перед Мін’юстом у порядку та строки, визначені Мін’юстом, звітує перед Міністерством освіти і науки України відповідно до законодавства;
4) у межах компетенції видає накази і розпорядження;
5) організовує співпрацю та науковий зв’язок з державними спеціалізованими установами, науковими установами, закладах вищої освіти, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими установами та організаціями для вирішення відповідних питань судової експертизи та науково-технічного співробітництва;
6) представляє Національний науковий центр в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних і судових органах, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та громадських об’єднаннях, укладає договори;
7) забезпечує ефективне і цільове використання фінансових ресурсів Національного наукового центру, максимальну економію у витратах коштів, своєчасні розрахунки з держбюджетом, установами банків, замовниками, постачальниками, підрядниками, орендодавцями, іншими організаціями;
8) приймає на роботу і звільняє працівників Національного наукового центру та його відділень;
9) визначає функціональні обов’язки та затверджує посадові інструкції працівників Національного наукового центру відповідно до чинних кваліфікаційних характеристик;
10) керує роботою Вченої ради Національного наукового центру, а також контролює роботу конкурсної та атестаційної комісій Національного наукового центру. Організовує діяльність інших постійно діючих комісій Національного наукового центру;
11) вносить пропозиції щодо структури Національного наукового центру;
12) здійснює контроль за організацією роботи відділень, інших структурних підрозділів Національного наукового центру, а також за виконанням планів роботи Національного наукового центру;
13) має інші повноваження, що визначаються цим Статутом, контрактом та наказами Мін’юсту.

5.3. Директор Національного наукового центру несе персональну відповідальність перед Мін’юстом за виконання покладених на Національний науковий центр завдань та виконання ним своїх обов’язків, передбачених контрактом та цим Статутом.

5.4. Директор Національного наукового центру має заступника (заступників). Заступник (заступники) директора призначається(ються) на посаду і звільняється(ються) з посади наказом директора Національного наукового центру.
Заступник (заступники) директора здійснює(ють) свої повноваження відповідно до цього Статуту та посадової інструкції, що затверджується директором Національного наукового центру.

5.5. Відповідно до законодавства України в Національному науковому центрі функціонує вчена рада, кількісний склад якої становить 25 осіб, атестаційна й конкурсна комісії та комісія по трудових спорах. Наказами директора Національного наукового центру можуть створюватися інші постійно діючі комісії.

5.6. З метою врегулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників і керівництва Національного наукового центру між ними відповідно до законодавства України укладається колективний договір, який підписується уповноваженими представниками сторін.

5.7. Контроль за діяльністю Національного наукового центру здійснюється Мін’юстом шляхом проведення перевірок роботи Національного наукового центру в порядку, визначеному законодавством України, а також іншими органами, на які згідно із законодавством України покладені функції контролю за діяльністю державних підприємств, установ і організацій.
 
6. Фінансування та майно Національного наукового центру
6.1. Національний науковий центр є неприбутковою бюджетною установою. Утримання Національного наукового центру здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та надходжень до спеціального фонду державного бюджету відповідно до чинного законодавства.

6.2. Структура Національного наукового центру затверджується Міністром юстиції України. Штатний розпис та кошторис Національного наукового центру затверджуються Державним секретарем Мін’юсту.

6.3. Умови оплати праці працівників Національного наукового центру визначаються відповідно до законодавства України.

6.4. Протягом бюджетного періоду Національний науковий центр бере бюджетні зобов’язання та здійснює видатки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом, дотримуючись цільового використання коштів, фінансово-бюджетної дисципліни та забезпечуючи максимальну економію матеріальних цінностей і коштів. Платежі за рахунок спеціального фонду бюджету здійснюються в межах коштів, що фактично надійшли до цього фонду на відповідну мету.

6.5. Відносини Національного наукового центру з іншими підприємствами, установами, організаціями і громадянами здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

6.6. Майно Національного наукового центру складається з основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій, вартість яких відображається у балансі.
Основні засоби не можуть бути предметом застави. Передача та відчуження основних засобів здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
Майно та кошти Національного наукового центру спрямовуються на забезпечення виконання покладених на нього завдань і покриття витрат, пов’язаних із провадженням його діяльності.

6.7. Збитки, заподіяні Національному науковому центру в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 
 
7. Реорганізація і ліквідація Національного наукового центру та внесення змін до Статуту
7.1. Заходи з реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) та ліквідації Національного наукового центру здійснюються згідно з чинним законодавством відповідною комісією (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією). У разі реорганізації Національного наукового центру його майно, права та обов’язки переходять до правонаступника (правонаступників).

7.2. У разі припинення діяльності Національного наукового центру (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача його активів може здійснюватися одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або активи зараховуються до доходу бюджету.

7.3. Майно, що залишилося після проведення ліквідаційних заходів, використовується відповідно до рішень Мін’юсту.

7.4. При реорганізації і ліквідації працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

7.5. Процедура ліквідації вважається завершеною, а Національний науковий центр таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

7.6. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються Мін’юстом.
 

      

Статут Національного наукового центру

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

 

«16» листопада 2020 року    № 3968/5

 

Міністр юстиції України

 

__________________ Денис МАЛЮСЬКА

 

 

 
 
 

   С Т А Т У Т

 
НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ
"ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
ІМ. ЗАСЛ. ПРОФ. М. С. БОКАРІУСА"
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
(нова редакція)
 

Ідентифікаційний код 02883133

 
   

м.Харків – 2020 


 

 

1. Загальні положення
1.1. Цей Статут є установчим документом, що регулює діяльність Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України (далі - Національний науковий центр).

1.2. Національний науковий центр продовжує користуватися правами та виконувати зобов’язання Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, які існували до надання йому статусу національного наукового центру відповідно до Указу Президента України від 28.08.2020 № 366/2020.

1.3. У своїй діяльності Національний науковий центр керується Конституцією України, законами України «Про судову експертизу», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну експертизу», процесуальним законодавством та іншими законами України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.4. Найменування Національного наукового центру
Повне українською мовою - Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України.
Скорочене українською мовою - ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса».
Повне англійською мовою - National Scientific Centre «Hon. Prof. M.S. Bokarius Forencic Science Institute».
Скорочене англійською мовою - NSC «Hon. Prof. M.S. Bokarius FSI».

1.5. Місцезнаходження Національного наукового центру: вул. Золочівська, 8 а, м. Харків, Україна, 61177.

1.6. Національний науковий центр є державною спеціалізованою науковою установою, яка належить до сфери управління Міністерства юстиції України (далі - Мін’юст) і відповідно до законодавства України здійснює судово-експертну, наукову, науково-технічну, науково-організаційну й освітню діяльність у галузі судової експертизи, криміналістики та права.

1.7. Національний науковий центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків, круглу печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, печатки й штампи зі своїм найменуванням без зображення Державного Герба України, фірмовий бланк, емблему.

1.8. Структурними підрозділами Національного наукового центру є відділення, лабораторії, сектори та відділи.
 
Лабораторії, сектори та відділи Національного наукового центру діють відповідно до положень про них, затверджених директором Національного наукового центру.
Відділення є територіально відокремленими підрозділами Національного наукового центру, не мають статусу юридичної особи, створюються згідно з розпорядчим актом Міністерства юстиції України й діють відповідно до положень про них, затверджених директором Національного наукового центру. Відділення мають печатку без зображення Державного Герба України зі своїм найменуванням, штампи, фірмовий бланк.

1.9. Зона територіального обслуговування Національного наукового центру щодо здійснення судово-експертної діяльності визначається та затверджується Мін’юстом.
 
2. Мета й предмет діяльності
2.1. Метою діяльності Національного наукового центру є задоволення потреб органів досудового розслідування, судових органів, інших державних органів, а також юридичних і фізичних осіб у забезпеченні їх незалежною, кваліфікованою та об’єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки й техніки.

2.2. Для реалізації цієї мети Національним науковим центром здійснюється судово-експертна, наукова, науково-технічна, науково- організаційна діяльність, що спрямована на підвищення ефективності наукових досліджень у галузі теорії та практики судової експертизи та криміналістики, розроблення й удосконалення методології і методик судової експертизи для максимального використання її можливостей під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень, судового розгляду цивільних, господарських, адміністративних справ і справ про адміністративні правопорушення, виконавчого провадження, а також вирішення питань, що потребують застосування спеціальних знань поза межами судочинства.

2.3. Національний науковий центр може здійснювати підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації - докторів філософії, за власною освітньо- науковою програмою згідно з отриманою ліцензією на відповідну діяльність або за освітньо-науковою програмою, окремі елементи якої забезпечуються іншими науковими установами та/або закладами вищої освіти.

2.4. Результатами діяльності Національного наукового центру є висновки судових експертів, висновки експертних досліджень, звіти про оцінку майна, консультаційні повідомлення, лекційні матеріали для правоохоронних органів (судів), рецензії, науково-дослідні, науково-методичні роботи, дисертаційні дослідження, технічні програми, освітньо-наукові лекційні матеріали з освітньої діяльності, публікації, навчальні програми, плани, фахові періодичні видання, матеріали конференцій, семінарів тощо.
Виключні майнові права на результати наукових робіт за тематичним планом науково-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз
 
Міністерства юстиції України, як на об’єкти інтелектуальної власності, належать Державі в особі Мін’юсту відповідно до чинного законодавства України.
 
3. Завдання та функції Національного наукового центру
3.1. Головними завданнями діяльності Національного наукового центру є:
1) проведення судових експертиз (у тому числі, пов’язаних з оцінкою майна та майнових прав, дослідженням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів), призначених у кримінальних провадженнях, цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення та під час виконавчого провадження;
2) проведення експертних досліджень на замовлення фізичних чи юридичних осіб із застосуванням засобів і методів судової експертизи, результати яких оформлюються як висновки експертних досліджень (у тому числі, з проведення оцінки майна та майнових прав);
3) науково-дослідна робота в галузі судової експертизи та криміналістики й упровадження її результатів в експертну, слідчу та судову практику;
4) забезпечення функціонування Міністерства юстиції України, інших державних органів у встановленому законодавством порядку;
5) підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі судової експертизи, криміналістики та права;
6) підготовка фахівців у галузі судової експертизи з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта;
7) науково-методична та інформаційна діяльність у галузі судової експертизи, криміналістики й права;
8) міжнародне співробітництво в галузі судової експертизи та криміналістики згідно з чинним законодавством України;
9) метрологічне забезпечення науково-дослідної та експертної діяльності;
10) підвищення кваліфікації експертних кадрів, у тому числі у галузі права за освітньою програмою з теоретичних, організаційних, процесуальних питань судової експертизи.

3.2. Діяльність Національного наукового центру з виконання основних завдань здійснюється відповідно до переліку цільових завдань Національного наукового центру, затверджених Міністерством освіти і науки України, тематичного плану науково-дослідних робіт, планів апробації та впровадження результатів наукових-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, плану науково-дослідних робіт Національного наукового центру, інших планів роботи Національного наукового центру, що затверджуються директором, а також освітньо-наукових програм згідно з ліцензією на відповідну науково-освітню діяльність або за науково-освітньою програмою, окремі елементи якої забезпечуються іншими науковими установами та/або закладами вищої освіти.

3.3. На виконання основних завдань з експертної роботи Національний науковий центр:
 
1) проводить дослідження й надає висновки експертів на замовлення сторін кримінального провадження, судів, учасників справ та інших уповноважених осіб (органів);
2) проводить експертні дослідження на замовлення юридичних та фізичних осіб і надає висновки експертних досліджень;
3) надає консультації (консультаційні повідомлення) та проводить інші роботи за зверненнями правоохоронних органів і судів, а також на замовлення юридичних і фізичних осіб (у тому числі, пов’язані з оцінкою майна та майнових прав);
4) у встановленому порядку здійснює рецензування висновків судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту, судових експертів, що не є працівниками державних спеціалізованих установ;
5) відповідно до чинного законодавства України здійснює рецензування звітів про оцінку майна суб’єктів оціночної діяльності.

3.4. На виконання основних завдань наукової, науково-технічної, науково-організаційної та освітньої діяльності Національний науковий центр:
1) проводить науково-дослідну, науково-методичну й пошукову роботи, пов’язані зі створенням нових та удосконаленням існуючих методів і методик проведення судових експертиз, теоретичних, процесуальних та методологічних положень судової експертизи, криміналістики та права;
2) здійснює рецензування, апробацію та впровадження в експертну практику результатів науково-дослідних робіт, розроблених в Національному науковому центрі та інших судово-експертних установах, закладах вищої освіти, науково-дослідних установах;
3) розробляє науково-методичні рекомендації для найбільш ефективного використання спеціальних знань у діяльності правоохоронних органів і судів;
4) здійснює наукову та науково-технічну експертизу науково-дослідних робіт у галузі судової експертизи, криміналістики та права;
5) здійснює міжнародне наукове співробітництво в галузі судової експертизи, криміналістики та права;
6) вивчає й узагальнює досягнення світової науки, теорію та практику судової експертизи, криміналістики та права України й зарубіжжя;
7) проводить і бере участь у науково-практичних та міжнародних практичних конференціях, семінарах, симпозіумах тощо;
8) ініціює створення спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій за спеціальностями відповідно до основних напрямів діяльності Національного наукового центру в порядку, передбаченому законодавством України;
9) може утворювати на договірних засадах з університетами, академіями, інститутами спільні спеціалізовані підрозділи для підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем доктора філософії.

3.5. На виконання основних завдань з підготовки фахівців у галузі судової експертизи, підвищення кваліфікації експертних та наукових кадрів Національний науковий центр:
1) здійснює підготовку фахівців у галузі судової експертизи з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта;
2) здійснює підготовку фахівців державних спеціалізованих установ судових експертиз з метою оволодіння ними новими методами й методиками експертних досліджень, ознайомлення зі змінами в законодавстві з питань судової експертизи та криміналістики;
3) проводить підготовку (стажування) судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ;
4) сприяє працівникам Національного наукового центру в роботі з підготовки та захисту дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів і присвоєння вчених звань;
5) проводить підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі судової експертизи, криміналістики та права;
6) здійснює підвищення кваліфікації експертних кадрів, у тому числі у галузі права, за освітньою програмою з теоретичних, організаційних, процесуальних питань судової експертизи.

3.6. На виконання основних завдань науково-методичної та інформаційної діяльності Національний науковий центр:
1) проводить науково-практичні конференції, семінари, наради, симпозіуми тощо з питань теорії й практики судової експертизи та криміналістики, обміну передовим досвідом експертної роботи, у тому числі інших держав, і бере участь у таких заходах, які проводяться іншими установами та організаціями;
2) готує до видання наукові роботи, тематичні збірники наукових праць, монографії, методичні посібники, узагальнюючі наукові праці, збірники документів і матеріалів, тези та матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, словники, енциклопедії, наукові довідники або покажчики, наукові періодичні видання, листи та рекомендації, науково-інформаційні, довідкові й інші матеріали з питань судової експертизи, криміналістики та права, здійснює їх розповсюдження;
3) здійснює підготовку фахового видання - збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», журналу «Архів кримінології та судових наук» та інших видань;
4) здійснює обмін науково-технічною інформацією та науково- методичною літературою;
5) проводить навчально-методичну та лекційну роботу із замовниками судових експертиз і експертних досліджень.
 
4. Повноваження Національного наукового центру
4.1. Національний науковий центр має право:
1) визначати стратегію свого розвитку та вносити відповідні пропозиції до Мін’юсту;
2) вносити пропозиції до Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів України в порядку, встановленому законодавством, щодо участі в
науковій діяльності загальнодержавного значення;
3) організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання державного замовлення та укладених договорів;
4) для реалізації окремих завдань з наукової, експертної та освітньої діяльності співпрацювати на договірних засадах із фахівцями інших наукових установ і організацій, закладах вищої освіти, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськими об’єднаннями тощо;
5) виконувати інші роботи в порядку, передбаченому законодавством України;
6) здавати в оренду свої приміщення в порядку, визначеному чинним законодавством.

4.2. Національний науковий центр зобов’язаний:
1) забезпечувати належну якість наукових і експертних досліджень, систематично узагальнювати їх результати з метою удосконалення наукової та експертної роботи;
2) забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил і норм охорони праці;
3) забезпечувати підготовку та підвищення кваліфікації працівників Національного наукового центру;
4) забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та коштів державного бюджету.

4.3. За порушення договірних зобов’язань Національний науковий центр несе відповідальність передбачену законодавством України.
 
5. Управління Національним науковим центром
5.1. Національний науковий центр очолює директор, який працює за контрактом з Мін’юстом, та призначається на посаду і звільняється з посади наказом Мін’юсту.

5.2. Директор Національного наукового центру:
1) вирішує питання провадження Національним науковим центром діяльності відповідно до статутних завдань;
2) здійснює загальне керівництво Національним науковим центром, організовує наукову, експертну та фінансово-господарську діяльність Національного наукового центру;
3) відповідає за результати діяльності Національного наукового центру та звітує перед Мін’юстом у порядку та строки, визначені Мін’юстом, звітує перед Міністерством освіти і науки України відповідно до законодавства;
4) у межах компетенції видає накази і розпорядження;
5) організовує співпрацю та науковий зв’язок з державними спеціалізованими установами, науковими установами, закладах вищої освіти, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими установами та організаціями для вирішення відповідних питань судової експертизи та науково-технічного співробітництва;
6) представляє Національний науковий центр в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних і судових органах, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та громадських об’єднаннях, укладає договори;
7) забезпечує ефективне і цільове використання фінансових ресурсів Національного наукового центру, максимальну економію у витратах коштів, своєчасні розрахунки з держбюджетом, установами банків, замовниками, постачальниками, підрядниками, орендодавцями, іншими організаціями;
8) приймає на роботу і звільняє працівників Національного наукового центру та його відділень;
9) визначає функціональні обов’язки та затверджує посадові інструкції працівників Національного наукового центру відповідно до чинних кваліфікаційних характеристик;
10) керує роботою Вченої ради Національного наукового центру, а також контролює роботу конкурсної та атестаційної комісій Національного наукового центру. Організовує діяльність інших постійно діючих комісій Національного наукового центру;
11) вносить пропозиції щодо структури Національного наукового центру;
12) здійснює контроль за організацією роботи відділень, інших структурних підрозділів Національного наукового центру, а також за виконанням планів роботи Національного наукового центру;
13) має інші повноваження, що визначаються цим Статутом, контрактом та наказами Мін’юсту.

5.3. Директор Національного наукового центру несе персональну відповідальність перед Мін’юстом за виконання покладених на Національний науковий центр завдань та виконання ним своїх обов’язків, передбачених контрактом та цим Статутом.

5.4. Директор Національного наукового центру має заступника (заступників). Заступник (заступники) директора призначається(ються) на посаду і звільняється(ються) з посади наказом директора Національного наукового центру.
Заступник (заступники) директора здійснює(ють) свої повноваження відповідно до цього Статуту та посадової інструкції, що затверджується директором Національного наукового центру.

5.5. Відповідно до законодавства України в Національному науковому центрі функціонує вчена рада, кількісний склад якої становить 25 осіб, атестаційна й конкурсна комісії та комісія по трудових спорах. Наказами директора Національного наукового центру можуть створюватися інші постійно діючі комісії.

5.6. З метою врегулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників і керівництва Національного наукового центру між ними відповідно до законодавства України укладається колективний договір, який підписується уповноваженими представниками сторін.

5.7. Контроль за діяльністю Національного наукового центру здійснюється Мін’юстом шляхом проведення перевірок роботи Національного наукового центру в порядку, визначеному законодавством України, а також іншими органами, на які згідно із законодавством України покладені функції контролю за діяльністю державних підприємств, установ і організацій.
 
6. Фінансування та майно Національного наукового центру
6.1. Національний науковий центр є неприбутковою бюджетною установою. Утримання Національного наукового центру здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та надходжень до спеціального фонду державного бюджету відповідно до чинного законодавства.

6.2. Структура Національного наукового центру затверджується Міністром юстиції України. Штатний розпис та кошторис Національного наукового центру затверджуються Державним секретарем Мін’юсту.

6.3. Умови оплати праці працівників Національного наукового центру визначаються відповідно до законодавства України.

6.4. Протягом бюджетного періоду Національний науковий центр бере бюджетні зобов’язання та здійснює видатки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом, дотримуючись цільового використання коштів, фінансово-бюджетної дисципліни та забезпечуючи максимальну економію матеріальних цінностей і коштів. Платежі за рахунок спеціального фонду бюджету здійснюються в межах коштів, що фактично надійшли до цього фонду на відповідну мету.

6.5. Відносини Національного наукового центру з іншими підприємствами, установами, організаціями і громадянами здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

6.6. Майно Національного наукового центру складається з основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій, вартість яких відображається у балансі.
Основні засоби не можуть бути предметом застави. Передача та відчуження основних засобів здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
Майно та кошти Національного наукового центру спрямовуються на забезпечення виконання покладених на нього завдань і покриття витрат, пов’язаних із провадженням його діяльності.

6.7. Збитки, заподіяні Національному науковому центру в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 
 
7. Реорганізація і ліквідація Національного наукового центру та внесення змін до Статуту
7.1. Заходи з реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) та ліквідації Національного наукового центру здійснюються згідно з чинним законодавством відповідною комісією (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією). У разі реорганізації Національного наукового центру його майно, права та обов’язки переходять до правонаступника (правонаступників).

7.2. У разі припинення діяльності Національного наукового центру (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача його активів може здійснюватися одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або активи зараховуються до доходу бюджету.

7.3. Майно, що залишилося після проведення ліквідаційних заходів, використовується відповідно до рішень Мін’юсту.

7.4. При реорганізації і ліквідації працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

7.5. Процедура ліквідації вважається завершеною, а Національний науковий центр таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

7.6. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються Мін’юстом.