Загальні відомості

З метою підготовки висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів у Національному науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України функціонує аспірантура та докторантура за спеціальністю 081 «Право» (за судово-експертним профілем).
Міністерством освіти і науки України установі надано ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (підготовка докторів філософії) з ліцензійним обсягом 40 осіб (у тому числі іноземців та осіб без громадянства) за спеціальністю 081 «Право».
У 2021 році освітньо-наукову програму третього рівня вищої освіти (PhD) «Доктор філософії» за спеціальністю 081 «Право» акредитовано Національним агентством із забезпечення якості освіти.