Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики» з нагоди 100-річчя Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» м. Харків, 10 листопада 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертизи  і криміналістики» з нагоди 100-річчя Національного наукового центру  «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.  С. Бокаріуса» м. Харків, 10 листопада 2023 року
Шановні колеги!
 
Запрошуємо судових експертів, науковців закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, працівників правоохоронних органів, судів та інших правників, які активно провадять наукові та практичні дослідження у сфері експертного забезпечення правосуддя, до участі в міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики» з нагоди 100-річчя Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.  С. Бокаріуса».
Упродовж 100 років Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.  С. Бокаріуса» (далі — ННЦ ІСЕ) здійснює судово-експертну діяльність, провадить науково-дослідну й дидактичну роботу, бере участь у багатьох експериментальних програмах і розробляє методики проведення судових експертиз за різними напрямами із метою забезпечення правосуддя України незалежною, кваліфікованою та об’єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки. За цей час ННЦ ІСЕ став однією з найпотужніших судово-експертних установ України. Сьогодні ННЦ ІСЕ має у своєму складі унікальних експертів, потужну науково-методичну базу та постійно працює над удосконаленням наявних і розробленням нових видів досліджень із метою підвищення ефективності та скорочення строків проведення судових експертиз. За поданням Міністерства юстиції України та пропозицією Кабінету Міністрів України, 28 серпня 2020 року Президент України видав Указ № 366/2020 «Про надання Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.  С. Бокаріуса Міністерства юстиції України статусу національного наукового центру».
Від самого початку повномасштабного вторгнення російського агресора на територію нашої країни керівництво й колектив ННЦ ІСЕ обрали шлях роботи на перемогу. Дякуємо Збройним силам України, Генеральному управлінню розвідки, Національній гвардії України й усім військовим підрозділам за можливість провести наш захід у змішаному форматі та гідно прийняти гостей на ювілеї установи.
Конференцію заплановано на 10 листопада 2023 року у змішаному форматі: offline — на базі ННЦ ІСЕ й online — на платформі Zoom.
Організатор: Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.  С. Бокаріуса».
Участь у конференції є безоплатною.
Тематичні напрями конференції:
  • проблеми й перспективи розвитку судової експертизи, судово-експертної етики й інших напрямів експертного забезпечення правосуддя в Україні;
  • використання криміналістичних методів і засобів під час розслідування та судового розгляду справ;
нормативно-правове регулювання судово-експертної діяльності;
криміналістичні проблеми протидії організованій злочинності;
актуальні питання теорії судової експертизи;
експертна практика: сучасні методи та технології;
науково-методичне забезпечення й підготовка експертних кадрів, експертна дидактика тощо.
Офіційні мови конференції: українська й англійська.
Форми участі: в offline-форматі на базі ННЦ ІСЕ та в online-форматі на платформі Zoom.
Охочі взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції до 5 вересня 2023 року мають надіслати на електронну адресу bokarius_100@hniise.gov.ua:
• тези доповіді (вимоги до оформлення — див. в інформаційному листі);
• заповнену анкету (зразок анкети — див. в інформаційному листі).
 
Технічні вимоги до тез доповідей
1. Обсяг — до 5 сторінок у текстовому редакторі MS Word (у форматі doc; docx); формат паперу А4; орієнтування сторінок: книжкове із вирівнюванням за шириною, відступ з усіх боків по 2 см; шрифт: Times New Roman (розмір шрифту — 14 рt); міжрядковий інтервал — 1,5; абзацний відступ — 1,25 см.
2. Назва файлу має бути оформлена мовою, якою подано тези, і містити прізвище та ім’я учасника конференції, нижнє підкреслення та слово «тези» або «tezy» без пробілів (наприклад: «Шевченко Тарас_тези» або «Shevchenko Taras_tezy»).
3. Інформацію про автора (співавторів) необхідно зазначати з вирівнюванням по центру мовою тез (ім’я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, посада, місце роботи, населений пункт, країна, ORCID ID, адреса електронної пошти). Допускається не більше ніж ТРИ співавтори тез. Далі необхідно зазначити назву мовою тез — напівжирним шрифтом великими літерами з вирівнюванням по центру, без скорочень і літерних абревіатур. Після назви доповіді розміщують анотацію та ключові слова. Обсяг анотації разом із пробілами та ключовими словами — до 300 знаків.
4. Далі повторюють ім’я та прізвище автора (співавторів) тез, назву доповіді, анотацію із ключовими словами іншою мовою (якщо мова доповіді українською, то тут повторюють англійською; якщо мова доповіді англійською, то тут — українською).
5. Після анотації та ключових слів розміщують текст доповіді.
6. Посилання у тексті позначають квадратними дужками із зазначеннях у них номера за порядком згадування джерела; за потреби через кому — номери сторінки (сторінок), наприклад: [2] або [2, с. 291]. Інше оформлення посилання на джерела не допускається.
7. Перелік джерел посилання (без повторів) оформлюють наприкінці тексту з урахуванням вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (зі змінами та доповненнями 2017 р.).
8. За достовірність інформації та наукову обґрунтованість тез доповідей і повідомлень відповідає(-ють) автор(-и). Оргкомітет конференції зберігає за собою право не оприлюднювати матеріали тез і доповідей у разі їх невідповідності наведеним вище вимогам або в разі недотримання строків їх подання.
 
Приклад оформлення переліку джерел посилання:
1. Шепітько В. Ю., Журавель В. А., Коновалова В. О. та ін. Криміналістика : підручник. У 2 т. Т. 1 / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків, 2019. 450 с.
2. Капліна О., Шаренко С. Проблеми відшкодування збитків, завданих громадянинові внаслідок збройної агресії: кримінальний процесуальний аспект. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2022. Вип. 2 (27). С. 12—31. DOI: 10.32353/khrife.2.2022.02 (дата звернення: 10.08.2023).
3. Wolf C., Gerst K., Gerst S., Priemer G. Post-mortem clinical pathology in cattle — an additional tool for the veterinary pathologist. Tierarztl Prax Ausg G Grosstiere Nutztiere. 2021. Vol. 49. Is. 6. Рр. 403—412. DOI: 10.1055/a-1593-6948 (дата звернення: 10.08.2023).
4. Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII (зі змін. та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text (дата звернення: 10.08.2023).
5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI (зі змін. та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 10.08.2023).
6. Герасименко О. А. Значення судово-психологічної експертизи у перебігу розслідування злочинів, вчинених групою осіб. Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. мат-лів Міжнар. наук.-практ. конф.-полілогу (Харків, 15—16.04.2021). Харків, 2021. С. 131—133.
 
Збірник тез міжнародної конференції матиме ISBN (International Standard Book Number) — міжнародний стандартний книжковий номер.
Шановні колеги! Чекаємо ваші тези до 5 вересня 2023 року. Оскільки матеріали доповідей заплановано презентувати під час конференції, організаційний комітет просить вас дотримувати строків подання тез і анкет. До зустрічі 10 листопада 2023 року!
 
З повагою — Оргкомітет  міжнародної науково-практичної конференції
з нагоди 100-річчя Національного наукового центру
«Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»

 
Електронна пошта: bokarius_100@hniise.gov.ua
Контактна особа: Антон Полянський (тел. +380 953 59 52 95)
Реєстрація у Google формі за посиланням: https://forms.gle/Ro2xT2bGCuKFnwBYA

 
Зразок оформлення тез
 
 
Ім’я та прізвище автора,
науковий ступінь, вчене звання, почесне звання,
посада, місце роботи, населений пункт, країна,
ORCID: http://orcid.org/****-****-****-****, e-mail: ________@______

НАЗВА ДОПОВІДІ
Анотація.
Ключові слова:
 
The name and surname of the author
TITLE OF THE REPORT
Abstract.
Keywords:
 
Текст [1, с. 291]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [2, с. 15]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [3]. Текст.
 
Перелік джерел посилання
1.
2.
3.
 

 
Анкета учасника(-ів) міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні питання судової експертизи та криміналістики»
з нагоди 100-річчя Національного наукового центру
«Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.  С. Бокаріуса»

м. Харків, 10 листопада 2023 року
 
Анкета/Application
Прізвище   Last Name  
Ім’я   First Name  
Організація   Institutional affiliation  
Посада   Job position  
Науковий ступінь, вчене звання, почесне звання   Academic degree, academic title,
honorary title
 
Контактні дані:
Поштова адреса
  Contact information:
Mailing address
 
Телефон   Phone  
Електронна адреса   E-mail  
Прізвище, ім’я співавтора   Last Name, First Name of a co-author  
Організація співавтора   Institutional affiliation of a co-author  
Посада співавтора   Job position
of a co-author
 
Науковий ступінь, вчене звання, почесне звання співавтора   Academic degree, academic title,
honorary title
of a co-author
 
Контактні дані співавтора:
Поштова адреса
  Contact information
of a co-author:
Mailing address
 
Телефон   Phone  
Електронна адреса   E-mail  
Тема доповіді   Report title  
 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики» з нагоди 100-річчя Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» м. Харків, 10 листопада 2023 року

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертизи  і криміналістики» з нагоди 100-річчя Національного наукового центру  «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.  С. Бокаріуса» м. Харків, 10 листопада 2023 року
Шановні колеги!
 
Запрошуємо судових експертів, науковців закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, працівників правоохоронних органів, судів та інших правників, які активно провадять наукові та практичні дослідження у сфері експертного забезпечення правосуддя, до участі в міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики» з нагоди 100-річчя Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.  С. Бокаріуса».
Упродовж 100 років Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.  С. Бокаріуса» (далі — ННЦ ІСЕ) здійснює судово-експертну діяльність, провадить науково-дослідну й дидактичну роботу, бере участь у багатьох експериментальних програмах і розробляє методики проведення судових експертиз за різними напрямами із метою забезпечення правосуддя України незалежною, кваліфікованою та об’єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки. За цей час ННЦ ІСЕ став однією з найпотужніших судово-експертних установ України. Сьогодні ННЦ ІСЕ має у своєму складі унікальних експертів, потужну науково-методичну базу та постійно працює над удосконаленням наявних і розробленням нових видів досліджень із метою підвищення ефективності та скорочення строків проведення судових експертиз. За поданням Міністерства юстиції України та пропозицією Кабінету Міністрів України, 28 серпня 2020 року Президент України видав Указ № 366/2020 «Про надання Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.  С. Бокаріуса Міністерства юстиції України статусу національного наукового центру».
Від самого початку повномасштабного вторгнення російського агресора на територію нашої країни керівництво й колектив ННЦ ІСЕ обрали шлях роботи на перемогу. Дякуємо Збройним силам України, Генеральному управлінню розвідки, Національній гвардії України й усім військовим підрозділам за можливість провести наш захід у змішаному форматі та гідно прийняти гостей на ювілеї установи.
Конференцію заплановано на 10 листопада 2023 року у змішаному форматі: offline — на базі ННЦ ІСЕ й online — на платформі Zoom.
Організатор: Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.  С. Бокаріуса».
Участь у конференції є безоплатною.
Тематичні напрями конференції:
  • проблеми й перспективи розвитку судової експертизи, судово-експертної етики й інших напрямів експертного забезпечення правосуддя в Україні;
  • використання криміналістичних методів і засобів під час розслідування та судового розгляду справ;
нормативно-правове регулювання судово-експертної діяльності;
криміналістичні проблеми протидії організованій злочинності;
актуальні питання теорії судової експертизи;
експертна практика: сучасні методи та технології;
науково-методичне забезпечення й підготовка експертних кадрів, експертна дидактика тощо.
Офіційні мови конференції: українська й англійська.
Форми участі: в offline-форматі на базі ННЦ ІСЕ та в online-форматі на платформі Zoom.
Охочі взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції до 5 вересня 2023 року мають надіслати на електронну адресу bokarius_100@hniise.gov.ua:
• тези доповіді (вимоги до оформлення — див. в інформаційному листі);
• заповнену анкету (зразок анкети — див. в інформаційному листі).
 
Технічні вимоги до тез доповідей
1. Обсяг — до 5 сторінок у текстовому редакторі MS Word (у форматі doc; docx); формат паперу А4; орієнтування сторінок: книжкове із вирівнюванням за шириною, відступ з усіх боків по 2 см; шрифт: Times New Roman (розмір шрифту — 14 рt); міжрядковий інтервал — 1,5; абзацний відступ — 1,25 см.
2. Назва файлу має бути оформлена мовою, якою подано тези, і містити прізвище та ім’я учасника конференції, нижнє підкреслення та слово «тези» або «tezy» без пробілів (наприклад: «Шевченко Тарас_тези» або «Shevchenko Taras_tezy»).
3. Інформацію про автора (співавторів) необхідно зазначати з вирівнюванням по центру мовою тез (ім’я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, посада, місце роботи, населений пункт, країна, ORCID ID, адреса електронної пошти). Допускається не більше ніж ТРИ співавтори тез. Далі необхідно зазначити назву мовою тез — напівжирним шрифтом великими літерами з вирівнюванням по центру, без скорочень і літерних абревіатур. Після назви доповіді розміщують анотацію та ключові слова. Обсяг анотації разом із пробілами та ключовими словами — до 300 знаків.
4. Далі повторюють ім’я та прізвище автора (співавторів) тез, назву доповіді, анотацію із ключовими словами іншою мовою (якщо мова доповіді українською, то тут повторюють англійською; якщо мова доповіді англійською, то тут — українською).
5. Після анотації та ключових слів розміщують текст доповіді.
6. Посилання у тексті позначають квадратними дужками із зазначеннях у них номера за порядком згадування джерела; за потреби через кому — номери сторінки (сторінок), наприклад: [2] або [2, с. 291]. Інше оформлення посилання на джерела не допускається.
7. Перелік джерел посилання (без повторів) оформлюють наприкінці тексту з урахуванням вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (зі змінами та доповненнями 2017 р.).
8. За достовірність інформації та наукову обґрунтованість тез доповідей і повідомлень відповідає(-ють) автор(-и). Оргкомітет конференції зберігає за собою право не оприлюднювати матеріали тез і доповідей у разі їх невідповідності наведеним вище вимогам або в разі недотримання строків їх подання.
 
Приклад оформлення переліку джерел посилання:
1. Шепітько В. Ю., Журавель В. А., Коновалова В. О. та ін. Криміналістика : підручник. У 2 т. Т. 1 / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків, 2019. 450 с.
2. Капліна О., Шаренко С. Проблеми відшкодування збитків, завданих громадянинові внаслідок збройної агресії: кримінальний процесуальний аспект. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2022. Вип. 2 (27). С. 12—31. DOI: 10.32353/khrife.2.2022.02 (дата звернення: 10.08.2023).
3. Wolf C., Gerst K., Gerst S., Priemer G. Post-mortem clinical pathology in cattle — an additional tool for the veterinary pathologist. Tierarztl Prax Ausg G Grosstiere Nutztiere. 2021. Vol. 49. Is. 6. Рр. 403—412. DOI: 10.1055/a-1593-6948 (дата звернення: 10.08.2023).
4. Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII (зі змін. та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text (дата звернення: 10.08.2023).
5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI (зі змін. та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 10.08.2023).
6. Герасименко О. А. Значення судово-психологічної експертизи у перебігу розслідування злочинів, вчинених групою осіб. Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. мат-лів Міжнар. наук.-практ. конф.-полілогу (Харків, 15—16.04.2021). Харків, 2021. С. 131—133.
 
Збірник тез міжнародної конференції матиме ISBN (International Standard Book Number) — міжнародний стандартний книжковий номер.
Шановні колеги! Чекаємо ваші тези до 5 вересня 2023 року. Оскільки матеріали доповідей заплановано презентувати під час конференції, організаційний комітет просить вас дотримувати строків подання тез і анкет. До зустрічі 10 листопада 2023 року!
 
З повагою — Оргкомітет  міжнародної науково-практичної конференції
з нагоди 100-річчя Національного наукового центру
«Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»

 
Електронна пошта: bokarius_100@hniise.gov.ua
Контактна особа: Антон Полянський (тел. +380 953 59 52 95)
Реєстрація у Google формі за посиланням: https://forms.gle/Ro2xT2bGCuKFnwBYA

 
Зразок оформлення тез
 
 
Ім’я та прізвище автора,
науковий ступінь, вчене звання, почесне звання,
посада, місце роботи, населений пункт, країна,
ORCID: http://orcid.org/****-****-****-****, e-mail: ________@______

НАЗВА ДОПОВІДІ
Анотація.
Ключові слова:
 
The name and surname of the author
TITLE OF THE REPORT
Abstract.
Keywords:
 
Текст [1, с. 291]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [2, с. 15]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [3]. Текст.
 
Перелік джерел посилання
1.
2.
3.
 

 
Анкета учасника(-ів) міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні питання судової експертизи та криміналістики»
з нагоди 100-річчя Національного наукового центру
«Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.  С. Бокаріуса»

м. Харків, 10 листопада 2023 року
 
Анкета/Application
Прізвище   Last Name  
Ім’я   First Name  
Організація   Institutional affiliation  
Посада   Job position  
Науковий ступінь, вчене звання, почесне звання   Academic degree, academic title,
honorary title
 
Контактні дані:
Поштова адреса
  Contact information:
Mailing address
 
Телефон   Phone  
Електронна адреса   E-mail  
Прізвище, ім’я співавтора   Last Name, First Name of a co-author  
Організація співавтора   Institutional affiliation of a co-author  
Посада співавтора   Job position
of a co-author
 
Науковий ступінь, вчене звання, почесне звання співавтора   Academic degree, academic title,
honorary title
of a co-author
 
Контактні дані співавтора:
Поштова адреса
  Contact information
of a co-author:
Mailing address
 
Телефон   Phone  
Електронна адреса   E-mail  
Тема доповіді   Report title