Підготовка (стажування)

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» (далі – ННЦ ІСЕ) проводить підготовку судових експертів, інших осіб за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» (ліцензія провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти з підвищення кваліфікації для осіб з вищою освітою у галузі знань «08 Право» за спеціальністю «081 Право» за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи», виданою на підставі наказу Міністерства освіти і науки України 23 листопада 2020 року № 256-Л) та підготовку (стажування) за відповідними експертними спеціальностями.
 
National Scientific Centre «Hon. Prof. M. S. Bokarius Forensic Science Institute» provides training for forensic experts and other persons according to the educational program: Theoretical, organizational and procedural issues of forensic science  (license for educational activities in the field postgraduate education for advanced training for people with higher education in majoring in 081 «Law» according to the  educational program : Theoretical, organizational and procedural issues of forensic science, issued by Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 256-L dated on  Nov 23, 2020,) and training (internship) by relevant forensic expert specializations.

 Відділ підвищення кваліфікації, що є відповідальним структурним підрозділом ННЦ ІСЕ по підготовці (стажуванню) судових експертів (фахівців), збирає та перевіряє правильність оформлення документів для навчання; організовує підготовку за програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» та підготовку (стажування) за відповідними експертними спеціальностями; організовує поселення іногородніх осіб (за необхідністю).
 
Порядок підготовки та стажування фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта, регулюється наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року № 301/5 «Про затвердження Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України (далі – ЦЕКК) та атестацію судових експертів» (далі - Положення).
 
Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, повинні мати відповідну вищу освіту другого рівня за ступеням магістра, пройти підготовку (стажування), знати теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи та методичні положення і практику їх застосування за відповідною експертною спеціальністю (пункт 1 розділу ІV Положення).
 
Фахівець, який має намір вперше отримати кваліфікацію судового експерта, спочатку проходить підготовку за програмою підготовки з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи, а потім за програмами підготовки з відповідних експертних спеціальностей (пункт 3 розділу ІІІ Положення).
 
Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» проводить підготовку (стажування) фахівців за експертними спеціальностями згідно  з додатком1.
 
Підвищення кваліфікації (підготовки, стажування) судових експертів у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» проводиться згідно із затвердженими щомісячними графіками освітнього процесу у 2023 навчальному році.
Для організації дистанційної форми підвищення кваліфікації (підготовки, стажування) судових експертів у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» відділу підвищення кваліфікації необхідно:
- спільно з завідувачем лабораторії інформаційно-аналітичного забезпечення судово-експертної діяльності, сертифікації та контролю якості досліджень  забезпечити розміщення та постійне оновлення на офіційному сайті Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» програм підготовки судових експертів  «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи», Порядок прийому документів для проходження підготовки (стажування) судових експертів та фахівців у ННЦІСЕ, форми документів, що необхідно надати для зарахування на навчання, інформацію про вартість навчання одного фахівця за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» за дистанційною формою навчання.
Для організації дистанційної форми проведення підвищення кваліфікації (підготовки, стажування) судових експертів у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи», забезпечити використання відео- та аудіо комунікації, Viber, Messenger, WhatsApp, Cisco Webex Meetin, ZOOM, тощо.
 
Порядок прийому документів для проходження підготовки (стажування) судових експертів та фахівців у ННЦІСЕ
 
І. Для проходження підготовки (стажування) фахівцем НДУСЕ Міністерства юстиції  України, який має намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта, до ННЦІСЕ подаються наступні документи: 
 • заява про допуск до проходження підготовки (стажування) згідно з  додатком2;
 • копія диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них) (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта); 
 • відомості про відсутність судимості;
 • лист про проведення стажування та план стажування.

ІІ. Для проходження підготовки (стажування) фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, до ННЦІСЕ подаються:
 
 • заява про допуск до проходження підготовки (стажування) згідно з  додатком3
 • копія диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них) (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта); 
 • відомості про відсутність судимості;
 • три копії висновків за кожною експертною спеціальністю (у разі підтвердження кваліфікації експерта) на рецензування; рецензування забезпечує ННЦІСЕ;
 • копія свідоцтва ННЦІСЕ, Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України або НДУСЕ, яка має відповідну ліцензію на здійснення освітньої діяльності у галузі підвищення кваліфікації, про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи;  
 • акт відповідності робочого місця за результатами перевірки, проведеної міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України.
 
Укладається договір (додаток4), відповідно до якого вноситься плата, розмір якої визначається відповідно до вартості послуг з проведення підготовки (стажування) за відповідними експертними спеціальностями (додаток5) з урахуванням кількості навчальних годин.

ІІІ. Для проходження підготовки (підвищення кваліфікації) інших осіб у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» до ННЦІСЕ подається:
 
 • заява про допуск до проходження підготовки (підвищення кваліфікації) за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» (додаток6)
Укладається договір (додаток5), відповідно до якого вноситься плата, розмір якої визначається відповідно до вартості навчання 1 (одного) фахівця за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» з урахуванням кількості навчальних годин (додаток7).

ІV. Після закінчення підготовки (стажування) фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта для атестації до ЦЕКК подаються такі документи:
 
 • заява про допуск до проходження атестації в друкованому вигляді, форму якої визначено у додатку8;
 • копія свідоцтва ННЦІСЕ, Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України або НДУСЕ, яка має відповідну ліцензію на здійснення освітньої діяльності у галузі підвищення кваліфікації, про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи;
 • відгук НДУСЕ про проходження фахівцем підготовки (стажування), який містить інформацію стосовно результатів рецензування та характеристику фахівця;
 • копія диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них) (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта);
 • акт відповідності робочого місця за результатами перевірки, проведеної міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта з відповідної експертної спеціальності) (для фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ);
 • відомості про відсутність судимості;
 • дві фотокартки розміром 3 х 4 см.
V. Після проходження підготовки (стажування) в ННЦІСЕ за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» судовим експертам (фахівцям), іншим особам та іноземцям і особам без громадянства видається Свідоцтво ННЦІСЕ про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи (додаток9).

VІ. Після проходження підготовки (стажування) в ННЦІСЕ судовим експертам (фахівцям), які є працівниками інших СЕУ та іншим особам, в тому числі працівникам експертних установ судових експертиз інших держав, за відповідними експертними спеціальностями, видається довідка про проходження підготовки (стажування) з відповідного виду судової експертизи (за вимогою).

Місце провадження освітньої діяльності – у приміщенні ННЦІСЕ за адресою: вул. Золочівська, 8-а, м. Харків, 61177, Україна.

Програми підготовки (стажування) знаходяться на сайті Міністерства юстиції України

Контактна інформація: 
Завідувач відділу: кюн, Андренко Світлана Олександрівна

 
тел: (057) 372-17-88
e-mail: hniise@hniise.gov.ua
 

 


Підготовка (стажування)

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» (далі – ННЦ ІСЕ) проводить підготовку судових експертів, інших осіб за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» (ліцензія провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти з підвищення кваліфікації для осіб з вищою освітою у галузі знань «08 Право» за спеціальністю «081 Право» за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи», виданою на підставі наказу Міністерства освіти і науки України 23 листопада 2020 року № 256-Л) та підготовку (стажування) за відповідними експертними спеціальностями.
 
National Scientific Centre «Hon. Prof. M. S. Bokarius Forensic Science Institute» provides training for forensic experts and other persons according to the educational program: Theoretical, organizational and procedural issues of forensic science  (license for educational activities in the field postgraduate education for advanced training for people with higher education in majoring in 081 «Law» according to the  educational program : Theoretical, organizational and procedural issues of forensic science, issued by Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 256-L dated on  Nov 23, 2020,) and training (internship) by relevant forensic expert specializations.

 Відділ підвищення кваліфікації, що є відповідальним структурним підрозділом ННЦ ІСЕ по підготовці (стажуванню) судових експертів (фахівців), збирає та перевіряє правильність оформлення документів для навчання; організовує підготовку за програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» та підготовку (стажування) за відповідними експертними спеціальностями; організовує поселення іногородніх осіб (за необхідністю).
 
Порядок підготовки та стажування фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта, регулюється наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року № 301/5 «Про затвердження Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України (далі – ЦЕКК) та атестацію судових експертів» (далі - Положення).
 
Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, повинні мати відповідну вищу освіту другого рівня за ступеням магістра, пройти підготовку (стажування), знати теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи та методичні положення і практику їх застосування за відповідною експертною спеціальністю (пункт 1 розділу ІV Положення).
 
Фахівець, який має намір вперше отримати кваліфікацію судового експерта, спочатку проходить підготовку за програмою підготовки з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи, а потім за програмами підготовки з відповідних експертних спеціальностей (пункт 3 розділу ІІІ Положення).
 
Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» проводить підготовку (стажування) фахівців за експертними спеціальностями згідно  з додатком1.
 
Підвищення кваліфікації (підготовки, стажування) судових експертів у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» проводиться згідно із затвердженими щомісячними графіками освітнього процесу у 2023 навчальному році.
Для організації дистанційної форми підвищення кваліфікації (підготовки, стажування) судових експертів у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» відділу підвищення кваліфікації необхідно:
- спільно з завідувачем лабораторії інформаційно-аналітичного забезпечення судово-експертної діяльності, сертифікації та контролю якості досліджень  забезпечити розміщення та постійне оновлення на офіційному сайті Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» програм підготовки судових експертів  «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи», Порядок прийому документів для проходження підготовки (стажування) судових експертів та фахівців у ННЦІСЕ, форми документів, що необхідно надати для зарахування на навчання, інформацію про вартість навчання одного фахівця за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» за дистанційною формою навчання.
Для організації дистанційної форми проведення підвищення кваліфікації (підготовки, стажування) судових експертів у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи», забезпечити використання відео- та аудіо комунікації, Viber, Messenger, WhatsApp, Cisco Webex Meetin, ZOOM, тощо.
 
Порядок прийому документів для проходження підготовки (стажування) судових експертів та фахівців у ННЦІСЕ
 
І. Для проходження підготовки (стажування) фахівцем НДУСЕ Міністерства юстиції  України, який має намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта, до ННЦІСЕ подаються наступні документи: 
 • заява про допуск до проходження підготовки (стажування) згідно з  додатком2;
 • копія диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них) (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта); 
 • відомості про відсутність судимості;
 • лист про проведення стажування та план стажування.

ІІ. Для проходження підготовки (стажування) фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, до ННЦІСЕ подаються:
 
 • заява про допуск до проходження підготовки (стажування) згідно з  додатком3
 • копія диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них) (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта); 
 • відомості про відсутність судимості;
 • три копії висновків за кожною експертною спеціальністю (у разі підтвердження кваліфікації експерта) на рецензування; рецензування забезпечує ННЦІСЕ;
 • копія свідоцтва ННЦІСЕ, Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України або НДУСЕ, яка має відповідну ліцензію на здійснення освітньої діяльності у галузі підвищення кваліфікації, про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи;  
 • акт відповідності робочого місця за результатами перевірки, проведеної міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України.
 
Укладається договір (додаток4), відповідно до якого вноситься плата, розмір якої визначається відповідно до вартості послуг з проведення підготовки (стажування) за відповідними експертними спеціальностями (додаток5) з урахуванням кількості навчальних годин.

ІІІ. Для проходження підготовки (підвищення кваліфікації) інших осіб у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» до ННЦІСЕ подається:
 
 • заява про допуск до проходження підготовки (підвищення кваліфікації) за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» (додаток6)
Укладається договір (додаток5), відповідно до якого вноситься плата, розмір якої визначається відповідно до вартості навчання 1 (одного) фахівця за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» з урахуванням кількості навчальних годин (додаток7).

ІV. Після закінчення підготовки (стажування) фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта для атестації до ЦЕКК подаються такі документи:
 
 • заява про допуск до проходження атестації в друкованому вигляді, форму якої визначено у додатку8;
 • копія свідоцтва ННЦІСЕ, Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України або НДУСЕ, яка має відповідну ліцензію на здійснення освітньої діяльності у галузі підвищення кваліфікації, про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи;
 • відгук НДУСЕ про проходження фахівцем підготовки (стажування), який містить інформацію стосовно результатів рецензування та характеристику фахівця;
 • копія диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них) (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта);
 • акт відповідності робочого місця за результатами перевірки, проведеної міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта з відповідної експертної спеціальності) (для фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ);
 • відомості про відсутність судимості;
 • дві фотокартки розміром 3 х 4 см.
V. Після проходження підготовки (стажування) в ННЦІСЕ за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи» судовим експертам (фахівцям), іншим особам та іноземцям і особам без громадянства видається Свідоцтво ННЦІСЕ про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи (додаток9).

VІ. Після проходження підготовки (стажування) в ННЦІСЕ судовим експертам (фахівцям), які є працівниками інших СЕУ та іншим особам, в тому числі працівникам експертних установ судових експертиз інших держав, за відповідними експертними спеціальностями, видається довідка про проходження підготовки (стажування) з відповідного виду судової експертизи (за вимогою).

Місце провадження освітньої діяльності – у приміщенні ННЦІСЕ за адресою: вул. Золочівська, 8-а, м. Харків, 61177, Україна.

Програми підготовки (стажування) знаходяться на сайті Міністерства юстиції України

Контактна інформація: 
Завідувач відділу: кюн, Андренко Світлана Олександрівна

 
тел: (057) 372-17-88
e-mail: hniise@hniise.gov.ua